การบรรยายในหัวข้อ ภาษาอังกฤษสำหรับการนำเสนอผลงานทางวิชาการ (English for Academic Presentation)

หน่วยบัณฑิตศึกษา คณะแพทยศาสตร์ มช. จัดการบรรยายในหัวข้อ “ภาษาอังกฤษสำหรับการนำเสนอผลงานทางวิชาการ” (English for Academic Presentation) ในวันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2564 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมห้องสมุด 1 ชั้น 5 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์