ประเด็นคำถามจาก Site visit (Performance Review)

Q: ในรอบ Mid Year Performance Review หรือทบทวนผลการปฏิบัติงานกลางปี (1 ก.ค. – 31 ก.ค. 66) ต้องประเมินในระบบ PMS หรือไม่?
A: ไม่ต้องประเมินในระบบ PMS ระหว่างวันที่ 1 – 31 ก.ค. 66 แต่ให้มุ่งเน้นไปที่การเริ่มพูดคุย เพื่อทบทวนผลงานที่เกิดขึ้น ตามแนวทางข้างต้น

Q: ไม่สามารถลงไป 1 on 1 กับบุคลากรทุกคนได้ เนื่องจากหน่วยงานขนาดใหญ่
A: สามารถใช้การทบทวนผลการปฏิบัติงานในรูปแบบกลุ่มได้ (แต่ถ้าหากทักษะ หรือวัฒนธรรมพูดคุยเรื่องผลงานยังไม่แข็งแรง แนะนำให้เริ่มต้นจากการ 1 on 1 หรือพูดคุยแบบส่วนตัว)

Q: หน้าที่ของผู้ถูกประเมินหรือลูกน้องจะต้องเตรียมข้อมูลนำเสนอหัวหน้าทั้งหมด?
A: ในเรื่อง Role & Contribution ระหว่าง หัวหน้าและลูกน้องนั้น ลูกน้องควรเตรียมหลักฐานเพื่อแสดงถึงผลงานเพื่อเป็นฐานที่นำมาใช้คุยกันใน Session ดังกล่าว รวมถึง Feedback ด้วยเพื่อให้เกิดการสื่อสารสองทาง แต่อย่างไรก็ตาม สิ่งสำคัญของหัวหน้าคือต้อง นัดหมาย และจัดสรรเวลา โดยพูดคุยเรื่องผลการปฏิบัติงาน แต่มุ่งเน้นไปเพื่อพัฒนาผลงานในอนาคต หรือคิดว่าจะช่วยสนับสนุนบุคลากรให้ไปถึงเป้าหมายอย่างไร

Q: ถ้าหากเรื่องการบริหารผลการปฏิบัติงานนั้นเป็นเรื่องใหม่สำหรับบุคลากร หรือบุคลากรมีความเข้าใจต่างกันในเรื่องนี้ควรจะทำอย่างไร?
A: เริ่มต้นที่คุยกันให้มากขึ้นเกี่ยวกับผลงาน (ไม่ใช่การล้วงลูก) อาจเริ่มต้นให้เห็นถึงความคาดหวังของหัวหน้า ขององค์กรต่องานบุคลากรนั้นๆ สุดท้ายแล้วถ้าหากบุคลากรรู้ว่าถูกคาดหวังอะไรบ้างในการทำงาน จะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในกระบวนการนี้

Q: หัวหน้าขาดทักษะในการโค้ช และพูดคุยเรื่องผลงานกับผู้ใต้บังคับบัญชา ควรทำอย่างไร?
A: โค้ชเป็นหนึ่งในทักษะ ซึ่งต้องอาศัยการฝึกฝน ต้องเริ่มต้นทดลองทำ ซ้อมบ่อยๆ ศึกษาและเรียนรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอ