แนวทางการทบทวนผลการปฏิบัติงาน (Performance Review Guideline Sharing)

2023-10-08T21:58:24+07:00

ประเด็นคำถามจาก Site visit (Performance Review) Q: ในรอบ Mid Year Performance Review หรือทบทวนผลการปฏิบัติงานกลางปี (1 ก.ค. - 31 ก.ค. 66) ต้องประเมินในระบบ PMS หรือไม่? A: ไม่ต้องประเมินในระบบ PMS ระหว่างวันที่ 1 - 31 ก.ค. 66 แต่ให้มุ่งเน้นไปที่การเริ่มพูดคุย เพื่อทบทวนผลงานที่เกิดขึ้น ตามแนวทางข้างต้น Q: ไม่สามารถลงไป 1 on 1 กับบุคลากรทุกคนได้ เนื่องจากหน่วยงานขนาดใหญ่ A: สามารถใช้การทบทวนผลการปฏิบัติงานในรูปแบบกลุ่มได้ (แต่ถ้าหากทักษะ หรือวัฒนธรรมพูดคุยเรื่องผลงานยังไม่แข็งแรง แนะนำให้เริ่มต้นจากการ 1 on 1 หรือพูดคุยแบบส่วนตัว) Q: หน้าที่ของผู้ถูกประเมินหรือลูกน้องจะต้องเตรียมข้อมูลนำเสนอหัวหน้าทั้งหมด? A: ในเรื่อง Role & Contribution ระหว่าง หัวหน้าและลูกน้องนั้น ลูกน้องควรเตรียมหลักฐานเพื่อแสดงถึงผลงานเพื่อเป็นฐานที่นำมาใช้คุยกันใน Session ดังกล่าว รวมถึง Feedback ด้วยเพื่อให้เกิดการสื่อสารสองทาง แต่อย่างไรก็ตาม สิ่งสำคัญของหัวหน้าคือต้อง นัดหมาย และจัดสรรเวลา โดยพูดคุยเรื่องผลการปฏิบัติงาน แต่มุ่งเน้นไปเพื่อพัฒนาผลงานในอนาคต หรือคิดว่าจะช่วยสนับสนุนบุคลากรให้ไปถึงเป้าหมายอย่างไร Q: ถ้าหากเรื่องการบริหารผลการปฏิบัติงานนั้นเป็นเรื่องใหม่สำหรับบุคลากร หรือบุคลากรมีความเข้าใจต่างกันในเรื่องนี้ควรจะทำอย่างไร? A: เริ่มต้นที่คุยกันให้มากขึ้นเกี่ยวกับผลงาน (ไม่ใช่การล้วงลูก) อาจเริ่มต้นให้เห็นถึงความคาดหวังของหัวหน้า ขององค์กรต่องานบุคลากรนั้นๆ สุดท้ายแล้วถ้าหากบุคลากรรู้ว่าถูกคาดหวังอะไรบ้างในการทำงาน จะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในกระบวนการนี้ Q: หัวหน้าขาดทักษะในการโค้ช และพูดคุยเรื่องผลงานกับผู้ใต้บังคับบัญชา ควรทำอย่างไร? A: โค้ชเป็นหนึ่งในทักษะ ซึ่งต้องอาศัยการฝึกฝน ต้องเริ่มต้นทดลองทำ ซ้อมบ่อยๆ ศึกษาและเรียนรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอ