OD67 MEDCMU PMS: Performance Acceleration to MEDS Excellence ✨

2024-02-13T10:23:30+07:00

ศูนย์บริหารกลยุทธ์และพัฒนาบุคลากร (MeDHRI ศูนย์มีดี) ขอเชิญชวนผู้บริหาร หัวหน้าภาควิชา/ฝ่าย/งาน/ศูนย์ฯ และบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ Kickoff MEDCMU PMS: Performance Acceleration to MEDS Excellence ✨ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะเกิดขึ้นในคณะฯ รับฟังเป้าหมาย MEDS Excellence รวมถึงสิ่งที่่ต้องดำเนินการใน OD 67 และแลกเปลี่ยน กรณีศึกษาจากตัวแทนหน่วยงานต่างๆ ถึงการนำ PMS ไปใช้ 🗓️ ในวันอังคารที่ 9 มกราคม 2567 เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเรียนรว 👉โดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ ได้ที่ https://cmu.to/kickoff-od67-meds เรียน  หัวหน้าภาควิชา/ฝ่าย/งาน และศูนย์ฯ ทุกท่าน   ตามที่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กำหนดกลยุทธ์ MEDCMU ในการขับเคลื่อนคณะฯ ไปสู่เป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่วางไว้ ประกอบกับการประชุมผู้บริหารวันจันทร์ เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2566 เรื่องแจ้งโดยรองคณบดีด้านทรัพยากรบุคคล แจ้งที่ประชุมเรื่องกรอบระยะเวลา และแนวทางการนำไปสู่การปฏิบัติของโครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาองค์กร (OD) ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยมีหัวข้อคือ “MEDCMU PMS : Performance Acceleration to MEDS” นั้น เพื่อให้การดำเนินการขับเคลื่อนองค์กร และการพัฒนาระบบบริหารงานแบบบูรณาการที่มุ่งเน้นผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานและบุคลากรในองค์กรเป็นไปในทิศทางเดียวกัน รวมไปถึงการวางรากฐานระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานในทุกหน่วยงานของคณะแพทยศาสตร์เพื่อพัฒนาไปสู่การพัฒนาผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ผ่านกระบวนการ MEDS Check in ได้แก่ตั้งเป้าหมายที่ชัดเจน โค้ชอย่างต่อเนื่อง และหารือเพื่อการพัฒนาจนเป็นวัฒนธรรมการบริหารผลการปฏิบัติงานที่สร้างบรรยากาศการสื่อสารที่เปิดกว้าง ขับเคลื่อนผลงานที่ดีและบุคลากรมีความผูกพัน จึงขอกำหนดหัวข้อ และแนวทางการจัดโครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาองค์กร (OD) ประจำปีงบประมาณ 2567 ดังนี้ 1. กำหนดให้โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาองค์กร (OD) ประจำปีงบประมาณ 2567 ของทุกภาควิชา/ฝ่าย/งาน และศูนย์ฯ ภายใต้สังกัดคณะแพทยศาสตร์ ในหัวข้อ [...]

OD67 MEDCMU PMS: Performance Acceleration to MEDS Excellence ✨2024-02-13T10:23:30+07:00

แนวทางการทบทวนผลการปฏิบัติงาน (Performance Review Guideline Sharing)

2023-10-08T21:58:24+07:00

ประเด็นคำถามจาก Site visit (Performance Review) Q: ในรอบ Mid Year Performance Review หรือทบทวนผลการปฏิบัติงานกลางปี (1 ก.ค. - 31 ก.ค. 66) ต้องประเมินในระบบ PMS หรือไม่? A: ไม่ต้องประเมินในระบบ PMS ระหว่างวันที่ 1 - 31 ก.ค. 66 แต่ให้มุ่งเน้นไปที่การเริ่มพูดคุย เพื่อทบทวนผลงานที่เกิดขึ้น ตามแนวทางข้างต้น Q: ไม่สามารถลงไป 1 on 1 กับบุคลากรทุกคนได้ เนื่องจากหน่วยงานขนาดใหญ่ A: สามารถใช้การทบทวนผลการปฏิบัติงานในรูปแบบกลุ่มได้ (แต่ถ้าหากทักษะ หรือวัฒนธรรมพูดคุยเรื่องผลงานยังไม่แข็งแรง แนะนำให้เริ่มต้นจากการ 1 on 1 หรือพูดคุยแบบส่วนตัว) Q: หน้าที่ของผู้ถูกประเมินหรือลูกน้องจะต้องเตรียมข้อมูลนำเสนอหัวหน้าทั้งหมด? A: ในเรื่อง Role & Contribution ระหว่าง หัวหน้าและลูกน้องนั้น ลูกน้องควรเตรียมหลักฐานเพื่อแสดงถึงผลงานเพื่อเป็นฐานที่นำมาใช้คุยกันใน Session ดังกล่าว รวมถึง Feedback ด้วยเพื่อให้เกิดการสื่อสารสองทาง แต่อย่างไรก็ตาม สิ่งสำคัญของหัวหน้าคือต้อง นัดหมาย และจัดสรรเวลา โดยพูดคุยเรื่องผลการปฏิบัติงาน แต่มุ่งเน้นไปเพื่อพัฒนาผลงานในอนาคต หรือคิดว่าจะช่วยสนับสนุนบุคลากรให้ไปถึงเป้าหมายอย่างไร Q: ถ้าหากเรื่องการบริหารผลการปฏิบัติงานนั้นเป็นเรื่องใหม่สำหรับบุคลากร หรือบุคลากรมีความเข้าใจต่างกันในเรื่องนี้ควรจะทำอย่างไร? A: เริ่มต้นที่คุยกันให้มากขึ้นเกี่ยวกับผลงาน (ไม่ใช่การล้วงลูก) อาจเริ่มต้นให้เห็นถึงความคาดหวังของหัวหน้า ขององค์กรต่องานบุคลากรนั้นๆ สุดท้ายแล้วถ้าหากบุคลากรรู้ว่าถูกคาดหวังอะไรบ้างในการทำงาน จะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในกระบวนการนี้ Q: หัวหน้าขาดทักษะในการโค้ช และพูดคุยเรื่องผลงานกับผู้ใต้บังคับบัญชา ควรทำอย่างไร? A: โค้ชเป็นหนึ่งในทักษะ ซึ่งต้องอาศัยการฝึกฝน ต้องเริ่มต้นทดลองทำ ซ้อมบ่อยๆ ศึกษาและเรียนรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอ

แนวทางการทบทวนผลการปฏิบัติงาน (Performance Review Guideline Sharing)2023-10-08T21:58:24+07:00
Go to Top