โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ " การเขียนประเมินค่างาน ในรูปแบบ Online "

ภาพ / ข่าว : กลุ่มงานสื่อสารองค์กร
งานประชาสัมพันธ์
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รศ.พญ.สุรินทร์พร ลิขิตเสถียร รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ” การเขียนประเมินค่างาน ในรูปแบบ Online ” ให้แก่บุคลากรในสังกัดคณะเเพทยศาสตร์ มช. โดยมี คุณปัทมา จักษุรัตน์ เลขานุการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และกองบริหารงานบุคคล มช. เป็นวิทยากร เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีแพทยศาสตรศึกษา (MTEC) ชั้น 4 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มช.