การบรรยายในหัวข้อ ไวยากรณ์เบื้องต้นสำหรับการเขียนบทความทางวิชาการ (Basic grammar for writing scientific manuscript)

หน่วยบัณฑิตศึกษา คณะแพทยศาสตร์ มช. จัดการบรรยายในหัวข้อ
“ไวยากรณ์เบื้องต้นสำหรับการเขียนบทความทางวิชาการ” (Basic grammar for
writing scientific manuscript) ในวันศุกร์ที่ 2 เมษายน 2564 เวลา 13.00 –
16.00 น. ณ ห้องเรียน RB0410 ชั้น 4 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์