งานบุคคลจัดทำแผนการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ HR Action Plan 2564

วันที่ 26 กันยายน 63
WRITER: หน่วยพัฒนาบุคลากร และการเรียนรู้

งานบริหารงานบุคคล จัดประชุมจัดทำแผนการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์งานบริหารงานบุคคล HR Action Plan 2564 เพื่อ ทบทวนผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 และกำหนด แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2564 โดยมีการนำเสนอแผนของแต่ละหน่วยงาน พร้อมการวิพากษ์โดย ผู้ช่วยคณบดีรับผิดชอบกำกับดูแลงานบริหารงานบุคคล (ผศ.นพ.มนัสวี มะโนปัญญา) หัวหน้างานบริหารงานบุคคล (นางสมศรี ขันธะกิจ) ในวันที่ 26 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมดอยหลวง โรงแรมดวงตะวัน จ.เชียงใหม่

2020-09-26T16:53:49+07:00