ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลจาก โครงการอบรมปฐมนิเทศพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (ส่วนงาน) ประจำปี 2563

วันที่ 15 กรกฎาคม 63
หน่วยพัฒนาองค์กรและพนักงานสัมพันธ์ และ หน่วยพัฒนาบุคลากรและการเรียนรู้
งานบริหารงานบุคคล คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
WRITER: งานบริหารงานบุคคล คณะแพทยศาสตร์ มช.

ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลจากการตอบคำถาม ทั้ง 5 ท่าน ในโครงการอบรมปฐมนิเทศพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (ส่วนงาน) ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2563

ได้แก่

1.นางสาวลลิตา ราชเมืองแก้ว     สังกัด งานการพยาบาลผู้ป่วยสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา

2.นางสาวอรกัญญา พร้อมสุข      สังกัด งานการพยาบาลผู้ป่วยศัลยศาสตร์

3.นางสาวหทัยภัทร เรือนแก้ว      สังกัด ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู

4.นางสาวสุดารัตน์  ไชยแก่น       สังกัด งานการพยาบาลผู้ป่วยศัลยศาสตร์

5.นางสาวปริศนา มั่งคั่ง               สังกัด ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา