ลิงก์อื่นๆ ที่น่าสนใจเกี่ยวกับการบริหารผลการปฏิบัติงาน หรือ OKRs

What Matters (ผู้เขียนหนังสือ ตั้งเป้าชัด วัดผลได้ด้วย OKRs)

Get Started With OKRs

Your step-by-step guide for setting and achieving audacious goals.

https://www.whatmatters.com/get-started

หนังสือ ตั้งเป้าชัด วัดผลได้ด้วย OKRs)

สามารถยืมได้ที่ห้องสมุด

ไปยังหน้าค้นหาหนังสือ OKRs

Guide จาก Google ในการทำ Goal Setting

โดยการใช้ OKRs

หัวข้อที่น่าสนใจ

  • การตั้ง OKRs และเป้าหมายที่ท้าทาย
  • การนำ OKRs มาสู่องค์กร
  • คำแนะนำในการตั้งวัตถุประสงค์และผลลัพธ์ที่สำคัญ
  • ข้อควรระวังในการตั้ง OKRs

ไปยังหน้าเว็บไซต์ re:Work

โครงการในอดีตที่เกี่ยวข้องกับโครงการนี้

[add_single_eventon ev_uxval=”2″ id=”5783″ ext_url=”https://w1.med.cmu.ac.th/medhri/townhall03-kfmed/”]

[add_single_eventon ev_uxval=”2″ id=”5875″ ext_url=”https://w1.med.cmu.ac.th/medhri/kickoff-pms-2021/”]

[add_single_eventon ev_uxval=”2″ id=”5591″ ext_url=”https://w1.med.cmu.ac.th/medhri/coaching-training-2021-1/”]

ภาพ / ข่าว : กลุ่มงานสื่อสารองค์กร
งานประชาสัมพันธ์
คณะแพทยศาสตร์ มช.
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ)นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ PMS : Goal setting – OKRs ภาคปฏิบัติเพื่อความสำเร็จของบุคลากรทุกคน พร้อมประกาศวัตถุประสงค์และผลลัพธ์ที่สำคัญ (OKRs) ปี 2565 ของคณะแพทยศาสตร์ มช. โดยมี รศ.พญ.สุรินทร์พร ลิขิตเสถียร และรศ.นพ.อนวัช วิเศษบริสุทธิ์ รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. เป็นวิทยากรในการอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อเรื่องการกำหนด OKRs เพื่อความสำเร็จของบุคลากรและคณะฯ การจัดอบรมในครั้งนี้ เพื่อสนับสนุนการถ่ายทอดเป้าหมายจากระดับองค์กรสู่ระดับหน่วยงานและบุคลากร ส่งเสริมกระบวนการในการบริหารผลการปฏิบัติงานเชิงกลยุทธ์ (PMS)ให้มีประสิทธิภาพ และ เตรียมความพร้อมแก่คณะผู้บริหาร หัวหน้าภาควิชา, ฝ่าย, งาน ในการนำระบบ PMS ไปสู่การปฏิบัติผ่านการสัมมนาพัฒนาบุคลากรเพื่อพัฒนาองค์กร (OD65) MED CMU PMS: Individual OKRs เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ห้องประชุมชั้น 15 อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มช. และบุคลากรร่วมรับฟังผ่านระบบ ZOOM