ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2563 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ ที่ 2) พ.ศ. 2563

วันที่ 22 สิงหาคม 63
โครงการประชุมสัมมนา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2563 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ ที่ 2) พ.ศ. 2563
WRITER: งานบริหารงานบุคคล คณะแพทยศาสตร์ มช.

ตามที่ คณะแพทยศาสตร์ได้กำหนดจัดโครงการประชุมสัมมนา เรื่อง “หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2563 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ ที่ 2) พ.ศ. 2563

เพื่อให้ความรู้แก่บุคลากรสายวิชาการ สังกัดคณะแพทยศาสตร์ และบุคลากรในสังกัดสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันอังคารที่ 15 กันยายน 2563 เวลา 13.00 น. – 16.30 น. ณ ห้องประชุมอาคารเรียนรวม 50 ปี  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นั้น

ในการนี้ คณะแพทยศาสตร์ จึงขอเชิญชวนผู้สนใจและผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมโครงการฯ ประกอบด้วย

  1. บุคลากรสายวิชาการคณะแพทยศาสตร์
  2. บุคลากรสายวิชาการในสังกัดสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
  3. กองบริหารงานบุคคล และทีมงานตำแหน่งทางวิชาการ กองบริหารงานบุคคล สำนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โดยสามารถลงชื่อเข้าร่วมโครงการฯ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 7 กันยายน 2563 ตามลิ้งได้ ที่นี่

https://forms.gle/77hcGAKKvhEtxabF7

เอกสารประกอบการเข้าร่วมโครงการฯ

https://drive.google.com/drive/folders/1dSJX3GCG2B9Y8u0–OsuQuabDXfjrOEC?usp=sharing

ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่กรุณาติดต่อได้ที่งานบริหารงานบุคคล หมายเลขโทรศัพท์ 053-935213 หรือ Facebook: HR Med CMU