อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ”Non-technical skills” ให้แก่อาจารย์ใหม่ โดย Facilitator คณะแพทย์ฯ มช. และ กัปตันนายแพทย์ กรพรหม

วันที่ 3 กันยายน 63
WRITER: หน่วยการเรียนรู้ และพัฒนาบุคลากร งานบริหารงานบุคคล

คณะแพทยศาสตร์ มช. จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ”Non-technical skills” ให้แก่อาจารย์ใหม่ ซึ่งเป็น 1 ในหลักสูตรพัฒนาอาจารย์ใหม่ Associate Instructor Learning Program 2020” รุ่นที่ 2 ดำเนินการโดยหน่วยการเรียนรู้ และพัฒนาบุคลากร งานบริหารงานบุคคลโดยมีกัปตันนายแพทย์ กรพรหม แสงอร่าม วิทยากรจากบริษัท การบินไทย จำกัด(มหาชน) ถ่ายทอดความรู้พร้อมกับ Facilitator คณาจารย์แพทย์คณะแพทยศาสตร์ มช. เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2563 ณ โรงแรมสมายล์ ล้านนา อ.เมือง จ.เชียงใหม่

รศ.พญ.สุรินทร์พร ลิขิตเสถียร รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. กล่าวว่าโครงการดังกล่าวได้จัดมาอย่างต่อเนื่อง โดยเริ่มต้นตั้งแต่ กลุ่มผู้บริหาร จนถึงคณาจารย์ ซึ่งคณะฯ เห็นว่า Non-technical Skills เป็นทักษะที่สำคัญที่จะส่งเสริมทั้งความเป็นมืออาชีพ และการให้บริการที่ปลอดภัยกับผู้ใช้บริการ ดังนั้นทักษะ NTS (Non-technical skills) จึงจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่จะเป็นอาจารย์แพทย์ในอนาคต

โดยมีคณาจารย์ที่เข้าร่วมเป็น Facilitator ดังนี้
1. ผศ.นพ.มนัสวี มะโนปัญญา
2. พญ.นงลักษณ์ บุญชูดวง
3. ผศ.พญ.จิราภรณ์ โกรานา
4. พญ.ธันยธร ธีรนรเศรษฐ์
5. ผศ.นพ.เศรษฐพงศ์ บุญศรี
6. รศ.นพ.ธนาวัฒก์ รัตนธรรมเมธี
7. ผศ.นพ.บวร วิทยชำนาญกุล
8. พญ.ณันน์ทพร การเวกปัญญาวงศ์
9. นพ.สาธิษฐ์ มะโนปัญญา
10. ผศ.นพ.สารนาถ ออรพินท์
11. นายชยุต ใหม่เขียว
12. นางสาวศิริพร อวยพรสกุล
13. ผศ.พญ.จีรนันท์ คุณาชีวะ
14. พญ.นพคุณ นันท์ศุภวัฒน์
15. รศ.นพ.จิรชาติ ไกรศรินท์