ปฐมนิเทศโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "พัฒนาอาจารย์ใหม่ Associate Instructor Learning Program 2020" รุ่นที่ 2

วันที่ 15 กรกฎาคม 63
WRITER: งานประชาสัมพันธ์

ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “พัฒนาอาจารย์ใหม่ Associate Instructor Learning Program 2020” รุ่นที่ 2 ให้แก่ บุคลาอาจารย์บรรจุใหม่ AI ที่บรรจุตามแผนการจัดสรรอัตราเชิงรุก ปี 2563 (รุ่นที่ 2) และอาจารย์ทดแทนผู้เกษียณ โดยมี รศ.พญ. สุรินทร์พร ลิขิตเสถียร รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. กล่าวรายงาน และคณะกรรมการหลักสูตรพัฒนาอาจารย์ใหม่ ร่วมให้ความรู้เกี่ยวกับโปรแกรมการฝึกอบรม
เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุม ชั้น 15 อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มช.

นอกจากนี้ ในช่วงบ่ายมีกิจกรรม ถ่ายทอดประสบการณ์การฝึกอบรมจากอาจารย์ AI รุ่นที่ 1 และ Workshop กิจกรรม “เรียนรู้ตัวตน พร้อมมุ่งสู่เส้นทางอาจารย์แพทย์ในฝัน” โดย อ.นพ.อัศวิน นาคพงศ์พันธุ์