พิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “ พัฒนาอาจารย์ใหม่ Associate Instructor Learning Program 2021” รุ่นที่ 3

วันที่ 1 กันยายน
ภาพ / ข่าว : งานบริหารงานบุคคล
และ กลุ่มงานสื่อสารองค์กร
งานประชาสัมพันธ์
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ) นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “ พัฒนาอาจารย์ใหม่ Associate Instructor Learning Program 2021” รุ่นที่ 3 ให้แก่ อาจารย์บรรจุใหม่ AI ที่บรรจุตามแผนการจัดสรรอัตราเชิงรุก ปี 2564 (รุ่นที่ 3) และอาจารย์ทดแทนผู้เกษียณ โดยมี รศ.พญ.สุรินทร์พร ลิขิตเสถียร รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. กล่าวรายงาน วัตถุประสงค์ของการจัดอบรม และร่วมเป็นวิทยากรพร้อมคณะผู้บริหาร และคณะกรรมการหลักสูตรพัฒนาอาจารย์ใหม่ร่วมให้ความรู้เกี่ยวกับโปรแกรมการฝึกอบรม เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2564 ณ ห้องประชุมชั้น 15 อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มช.โดยจัดการอบรมในรูปแบบการอบรมออนไลน์ ผ่านโปรแกรม ZOOM