patipak

About patipak

This author has not yet filled in any details.
So far patipak has created 15 blog entries.

แบบฟอร์มเสนอชื่อบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมโครงการ Management for Excellence Supervisory : MES รุ่นที่ 8

2022-11-22T09:28:02+07:00

งานบริหารงานบุคคล ได้กำหนดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ“หลักสูตรการเตรียมผู้นำสายปฏิบัติการ เพื่อการทำงานในศตวรรษที่ 21” รุ่นที่ 8 (Management for Excellence  Supervisory : MES 8) […]

แบบฟอร์มเสนอชื่อบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมโครงการ Management for Excellence Supervisory : MES รุ่นที่ 82022-11-22T09:28:02+07:00

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การใช้งานระบบรายงานความผูกพันของบุคลากรในรูปแบบ Interactive Dashboard”

2022-11-24T09:27:05+07:00

รศ.พญ.สุรินทร์พร ลิขิตเสถียร รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การใช้งานระบบรายงานความผูกพันของบุคลากรในรูปแบบ Interactive Dashboard” พร้อมทั้งบรรยายเรื่องความสำคัญของวัฒนธรรมที่มุ่งเน้นถึงเรื่องความผูกพัน ให้แก่ผู้บริหาร หัวหน้าภาควิชา หัวหน้าฝ่าย , งาน และบุคลากรคณะฯ เพื่อเรียนรู้แนวทางการทำ action plan และการใช้ระบบ และ ร่วมมือกันสร้างคณะแพทยศาสตร์ มช. ให้เป็นสถานที่ทำงานที่มีความสุขสู่การเป็น “โรงเรียนแพทย์ในดวงใจ” โดยมีบุคลากรจากศูนย์บริหารกลยุทธ์และพัฒนาบุคลากร (Me:DHRI ศูนย์มีดี) บรรยายเรื่อง การใช้งานระบบรายงานความผูกพันของบุคลากรในรูปแบบ Interactive Dashboard เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องคอมพิวเตอร์ B (ชั้น 3) อาคารเรียนรวมราชนครินทร์ ภาพ / ข่าว : ศูนย์บริหารกลยุทธ์และพัฒนาบุคลากร (Me:DHRI ศูนย์มีดี) : กลุ่มงานสื่อสารองค์กร งานประชาสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การใช้งานระบบรายงานความผูกพันของบุคลากรในรูปแบบ Interactive Dashboard”2022-11-24T09:27:05+07:00

หลักสูตร ค่านิยม E-CMU (E-CMU Core Values)

2022-11-22T11:02:18+07:00

“หลักสูตรพัฒนาค่านิยม (E-CMU) เป็นหลักสูตรที่ต้องการให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับค่านิยมองค์กรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่”” […]

หลักสูตร ค่านิยม E-CMU (E-CMU Core Values)2022-11-22T11:02:18+07:00

หลักสูตร CQIT MED CMU

2022-11-15T14:00:21+07:00

” “CQIT” เป็นค่านิยม ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งเป็นแนวทางให้พวกเรามีวิถีการทำงานร่วมกัน บนความเชื่อเดียวกันว่าสิ่งนี้จะเป็นรากฐานที่จะทำให้คณะฯ ของเราไปสู่เป้าหมายสูงสุดได้ และหล่อหลอม ให้บุคลากรปฏิบัติตามตลอดจนกลายเป็นเอกลักษณ์ของ “คนสวนดอก” ” […]

หลักสูตร CQIT MED CMU2022-11-15T14:00:21+07:00

หลักสูตร Executive Management Program for Senior Management

2022-11-17T10:38:10+07:00

“พัฒนาศักยภาพทีมผู้บริหารระดับสูง ให้สามารถเป็นผู้นำตนเอง ผู้นำองค์กร และผู้นำเครือข่ายโดยสามารถปรับตัวกับความเปลี่ยนแปลง และสามารถผลักดันองค์กร ไปสู่เป้าหมายที่กำหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ”” […]

หลักสูตร Executive Management Program for Senior Management2022-11-17T10:38:10+07:00

หลักสูตร Management for Excellence Supervisory : MES

2023-06-27T11:34:26+07:00

“เก่งงาน เก่งคน เก่งการจัดการ พัฒนาความรู้และทักษะด้านคน เงิน ของ เพื่อดึงศักยภาพความเป็นผู้นำของคุณออกมาอย่างเต็มที่” […]

หลักสูตร Management for Excellence Supervisory : MES2023-06-27T11:34:26+07:00
Go to Top