หลักสูตรการอบรมดับเพลิงขั้นต้น – Basic Fire Fighting

โดย ศูนย์ฝึกอบรมและเผยแพร่วิชาการ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครเชียงใหม่

รายละเอียดหลักสูตร

คำอธิบายหลักสูตร

อัคคีภัยเป็นภัยพิบัติที่สามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากความประมาทและขาดความระมัดระวัง

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เป็นสถาบันการศึกษาและสถานพยาบาลให้การรักษาพยาบาลผู้ป่วย มีอาคารสํานักงาน อาคารภาควิชา อาคารรักษาพยาบาล อาคารหอพักนักศึกษาแพทย์ อาคารหอพักพยาบาล อาคารแฟลตฯ เป็นจํานวนมาก หากเกิดอัคคีภัยขึ้นจะก่อให้เกิดความสูญเสียอย่างใหญ่หลวงต่อชีวิตและทรัพย์สิน และยังจะส่งผลกระทบต่อปัญหาสิ่งแวดล้อมภายนอกอีกด้วย

คณะแพทยศาสตร์ จึงตระหนักถึงภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้นจากอัคคีภัย ประกอบกับตามประกาศกระทรวง เรื่อง “กําหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการและดําเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2555 หมวด 8 ข้อ 27 และ ข้อ 30 ว่าด้วยเรื่องการดําเนินการเกี่ยวกับความปลอดภัยจากอัคคีภัย” เพื่อเป็นการป้องกันลดความสูญเสียจากการเกิดอัคคีภัย บุคลากรของคณะแพทยศาสตร์ จึงจําเป็นต่องมีความพร้อมและตื่นตัวตลอดเวลา รวมทั้งต้องมีความรู้เบื้องต้นในการใช้อุปกรณ์ดับเพลิง ตลอดจนเข้าใจแผนการป้องกันและระงับเหตุเมื่อเกิดเหตุอัคคีภัย เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมในการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้นอย่างเป็นระบบ มีความพร้อมต่อการเผชิญเหตุ สามารถจัดการกับสถานการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้

  • 38 นาที

ประกาศนียบัตร (Certificate)

  • ได้รับ

เงื่อนไขการอบรม

  • ผู้เข้าอบรมจะต้องได้คะแนนแบบทดสอบหลังเรียน ทั้ง 2 Part ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 จึงจะได้รับประกาศนียบัตรผ่านหลักสูตร

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

  • เพื่อให้บุคลากรได้รับการอบรมตามกฎหมาย และมีความรู้ความเข้าใจ ตระหนักถึงผลกระทบอันตรายจากการเกิดอัคคีภัย
  • เพื่อให้บุคลากรรู้วิธีป้องกัน และวิธีปฏิบัติตนเมื่อเกิดอัคคีภัย
  • เพื่อให้บุคลากรมีความรู้เกี่ยวกับเครื่องดับเพลิงเบื้องต้น ตลอดจนสามารถใช้เครื่องดับเพลิงได้อย่างถูกต้องและจัดการสถานการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

  • บุคลากรทุกระดับ

เนื้อหาในหลักสูตร

หัวข้อที่ 1 : การอบรมดับเพลิงเบื้องต้น

หัวข้อที่ 2 : แนวทางการปฏิบัติตัวเมื่อเกิดอัคคีภัย