หลักสูตร Basic Fire Fighting - การอบรมดับเพลิงขั้นต้น

อัคคีภัยเป็นภัยพิบัติที่สามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากความประมาทและขาดความระมัดระวัง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เป็นสถาบันการศึกษาและสถานพยาบาลให้การรักษาพยาบาลผู้ป่วย มีอาคารสํานักงาน อาคารภาควิชา อาคารรักษาพยาบาล อาคารหอพักนักศึกษาแพทย์ อาคารหอพักพยาบาล อาคารแฟลตฯ เป็นจํานวนมาก หากเกิด อัคคีภัยขึ้นจะก่อให้เกิดความสูญเสียอย่างใหญ่หลวงต่อชีวิตและทรัพย์สิน และยังจะส่งผลกระทบต่อ ปัญหาสิ่งแวดล้อมภายนอกอีกด้วย

คณะแพทยศาสตร์ จึงตระหนักถึงภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้นจากอัคคีภัย ประกอบกับตาม ประกาศกระทรวง เรื่อง “กําหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการและดําเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2555 หมวด 8 ข้อ 27 และ ข้อ 30    ว่าด้วยเรื่องการดําเนินการเกี่ยวกับความปลอดภัยจากอัคคีภัย” เพื่อเป็นการป้องกันลดความสูญเสียจากการ เกิดอัคคีภัย บุคลากรของคณะแพทยศาสตร์ จึงจําเป็นต่องมีความพร้อมและตื่นตัวตลอดเวลารวมทั้งต้องมี ความรูปเบื้องต้นในการใช้อุปกรณ์ดับเพลิง ตลอดจนเข้าใจแผนการป้องกันและระงับเหตุเมื่อเกิดเหตุอัคคีภัย เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมในการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้นอย่างเป็นระบบ มีความพร้อมต่อการเผชิญเหตุ สามารถจัดการกับสถานการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้บุคลากรได้รับการอบรมตามกฎหมาย และมีความรู้ความเข้าใจ ตระหนักถึงผลกระทบอันตรายจากการเกิดอัคคีภัย
  2. เพื่อให้บุคลากรรู้วิธีป้องกัน และวิธีปฏิบัติตนเมื่อเกิดอัคคีภัย
  3. เพื่อให้บุคลากรมีความรู้เกี่ยวกับเครื่องดับเพลิงเบื้องต้น ตลอดจนสามารถใช้เครื่องดับเพลิงได้อย่างถูกต้องและจัดการสถานการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เงื่อนไขการอบรม

  1. ผู้เข้าอบรมใช้ CMU Mail ในการลงทะเบียนเพื่อเข้าเรียนทั้ง 2 Part
  2. ผู้เข้าอบรมจะต้องได้คะแนนแบบทดสอบหลังเรียน ทั้ง 2 Part ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 จึงจะได้รับประกาศนียบัตรผ่านหลักสูตร (Certificate Online จัดส่งตาม CMU Mail ที่ใช้ลงทะเบียน)