write your detail or leave blank

  • All
  • Uncategorized
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวสาร/กิจกรรม
  • โครงการ/กิจกรรม

MedCMU Engagement

เรียน บุคลากรคณะแพทยศาสตร์ (*)ขณะนิ้ คณะฯ ได้ปิดแบบสอบถามความผูกพัน MEDCMU VOICE เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

หลักสูตร Recommended Tools on Your CMU Account

หลักสูตร Recommended Tools on Your CMU Account โดย คุณอมฤต ดวงเมือง งานเทคโนโลยีสารสนเทศและศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีแพทยศาสตรศึกษา (MTEC) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

หลักสูตรการฝึกอบรมพัฒนา “Digital SKills” ประจำเดือนกรกฎาคม – กันยายน 2566

{{ vc_btn: title=%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B9%88%21%21&style=3d&color=purple&size=lg&align=center&css_animation=bounceIn&link=url%3Ahttps%253A%252F%252Fforms.office.com%252FPages%252FResponsePage.aspx%253Fid%253D3_GBz1neKUyR2qLf0EqnUaDY9XzF8UFPlXI8RXCxQvRUQkVSUTlHVFIxU042MUdZTlJVNEJVT1dLQS4u%7Ctitle%3A%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%2587%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%25B0%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%259A%25E0%25B8%25B5%25E0%25B8%25A2%25E0%25B8%2599%2520Click%21%21%7Ctarget%3A_blank }} {{ vc_btn: title=%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B9%88%21%21&style=3d&color=purple&size=lg&align=center&css_animation=bounceIn&link=url%3Ahttps%253A%252F%252Fforms.office.com%252FPages%252FResponsePage.aspx%253Fid%253D3_GBz1neKUyR2qLf0EqnUaDY9XzF8UFPlXI8RXCxQvRUNTRBODhPNUZFOVRYRldaMTg4NzNVTUNFQS4u%7Ctitle%3A%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%2587%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%25B0%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%259A%25E0%25B8%25B5%25E0%25B8%25A2%25E0%25B8%2599%2520Click%21%21%7Ctarget%3A_blank }} {{ vc_btn: title=%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B9%88%21%21&style=3d&color=purple&size=lg&align=center&css_animation=bounceIn&link=url%3Ahttps%253A%252F%252Fforms.office.com%252FPages%252FResponsePage.aspx%253Fid%253D3_GBz1neKUyR2qLf0EqnUaDY9XzF8UFPlXI8RXCxQvRUQkVRTTJMREUzSkJRMkFPWFFXM1ZTWlhDQS4u%7Ctitle%3A%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%2587%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%25B0%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%259A%25E0%25B8%25B5%25E0%25B8%25A2%25E0%25B8%2599%2520Click%21%21%7Ctarget%3A_blank }} สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อศูนย์บริหารกลยุทธ์ และพัฒนาบุคลากร คณะแพทยศาสตร์ มช. (ศูนย์มีดี MeDHRI) โทรศัพท์ 34699

หลักสูตร The Journey for New Employee

หลักสูตร The Journey for New Employee รายละเอียดหลักสูตร คำอธิบายหลักสูตร หลักสูตร The Journey for New Employee คือหลักสูตรการเรียนรู้ที่จะช่วยพัฒนาและให้ความรู้แก่บุคลากร เพื่อช่วยให้บุคลากรใหม่เข้าใจถึงแนวทางการดำเนินงานและบริบทของคณะแพทยศาสตร์ เพื่อให้สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมของที่ทำงานใหม่ และทำความรู้จักกับวัฒนธรรมขององค์กร ระบบการดูแลบุคลากร ตลอดจน สิทธิประโยชน์ สวัสดิการ และกฎระเบียบ ข้อบังคับที่สำคัญ ทำให้บุคลากรใหม่สามารถปรับตัวเข้ากับองค์กรได้เร็วขึ้น และทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมมีส่วนร่วมและทุ่มเทการทำงานให้กับองค์กร และพัฒนาศักยภาพได้อย่างยั่งยืน

หลักสูตร Non-Technical Skills

Non-Technical Skills หลักสูตรนี้เกี่ยวกับอะไร หลักสูตร Non-Technical Skills เป็นการพัฒนาทักษะรอบด้าน ซึ่งประกอบด้วยกระบวนการคิด, การสื่อสารและทักษะทางสังคม ที่ใช้ร่วมกับ Technical Skills เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร และเป็นพื้นฐานของทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพขององค์กร ประกอบด้วย การบรรยาย และ Workshop ในหัวข้อ Non-Technical Skills Situation Awareness Clinical Decision Making Teamwork Task Management Communication Stress Management วัตถุประสงค์ เพื่อให้บุคลากรภายในคณะฯ มีความรู้ และความเข้าใจ เรื่อง Non-technical skills เพื่อพัฒนาบุคลากรภายในคณะฯ ให้มีความพร้อมในด้าน soft skills เพื่อพัฒนาศักยภาพวิทยากร Non-technical skills ของคณะฯ วิธีการฝึกอบรม บรรยาย อภิปราย Workshop กรณีศึกษา สร้างสถานการณ์ เพื่อกระตุ้นให้เกิดการระดมสมอง แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ผลที่คาดว่าจะได้รับ บุคลากรภายในคณะฯ มีความรู้ และความเข้าใจ เรื่อง Non-technical skills บุคลากรภายในคณะฯ มีความพร้อมในด้าน soft skills สามารถนำไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิดผลดี เกิดการพัฒนาศักยภาพวิทยากร Non-technical skills ของคณะฯ {{ vc_btn: title=%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1&style=gradient&gradient_color_1=blue&gradient_color_2=turquoise&shape=round&align=left&i_icon_fontawesome=fas+fa-calendar-check&css_animation=bounceIn&add_icon=true&link=url%3Ahttp%253A%252F%252F-%7Crel%3Anofollow }}ประจำปี 2566 แบ่งออกเป็นจำนวน 6 ครั้ง ได้แก่ครั้งที่ 1 : วันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566                     (ดำเนินการแล้ว) ครั้งที่ 2 : วันพุธที่ 26 เมษายน 2566                           (ดำเนินการแล้ว) ครั้งที่ 3 : [...]

หลักสูตร What is Coaching ?

หลักสูตรโค้ชชิ่งคืออะไร ? – What is Coaching ? โดย คุณเปี่ยมสุข สุทธปรีดา Master Certified Coach (MCC)

หลักสูตร Roles & Responsibilities of Leader as Coach

หลักสูตรบทบาทและผู้นำสไตล์โค้ช – Roles & Responsibilities of Leader as Coach โดย คุณเปี่ยมสุข สุทธปรีดา Master Certified Coach (MCC)

หลักสูตร Risk Management

หลักสูตรการบริหารจัดการความเสี่ยง – Risk Management โดย รศ.นพ.ชเนนทร์ วนาภิรักษ์ ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

หลักสูตร Conflict Management

หลักสูตรการบริหารจัดการความขัดแย้ง – Conflict Management โดย รศ.นพ.ชเนนทร์ วนาภิรักษ์ ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

MEDCMU Voice Focus Group ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566

ศูนย์บริหารกลยุทธ์และพัฒนาบุคลากร (MeDHRI ศูนย์มีดี) ขอเชิญบุคลากรสังกัดคณะแพทยศาสตร์ทุกท่าน ร่วมเสริมสร้างบรรยากาศในการทำงานที่เอื้อให้เกิดการแสดงความคิดเห็นอย่างเปิดกว้าง