write your detail or leave blank

  • All
  • Uncategorized
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวสาร
  • หลักสูตรเด่น
  • โครงการ/กิจกรรม

Medical Education : What’s else in medical education ?

{{ vc_btn: title=%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99&align=center&link=url%3Ahttps%253A%252F%252Flms.medhri.com%252Fcourse%252FMedicalEducationModule4%7Ctitle%3A%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2582%25E0%25B9%2589%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%25B9%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%2584%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%25A3%25E0%25B9%258C%25E0%25B8%25AA%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B5%25E0%25B8%25A2%25E0%25B8%2599%7Ctarget%3A_blank }}

Medical Education : Clinical Teaching and Assessment

{{ vc_btn: title=%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99&align=center&link=url%3Ahttps%253A%252F%252Flms.medhri.com%252Fcourse%252FClinicalTeachingAndAssessment%7Ctitle%3A%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2582%25E0%25B9%2589%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%25B9%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%2584%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%25A3%25E0%25B9%258C%25E0%25B8%25AA%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B5%25E0%25B8%25A2%25E0%25B8%2599%7Ctarget%3A_blank }}

บรรยายความรู้ หัวข้อ Organization Quality Development ให้แก่อาจารย์ใหม่ Associate Instructor รุ่นที่ 4

รศ.นพ.อนวัช วิเศษบริสุทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา และรักษาการแทนรองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. เป็นวิทยากร บรรยายให้ความรู้ หัวข้อ Organization Quality Development แก่อาจารย์ใหม่ Associate Instructor รุ่นที่ 4 จัดโดยศูนย์บริหารกลยุทธ์และพัฒนาบุคลากร คณะเเพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Me:DHRI ศูนย์มีดี) เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุม ชั้น 15 อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มช. ภาพ / ข่าว : กลุ่มงานสื่อสารองค์กร งานประชาสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

พ​ิ​ธีเปิด การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “​Non-Technical Skills” ครั้งที่ 1 สำหรับอาจารย์​ แพทย์ และสหสาขาวิชาชีพสุขภาพ ประจำปี 2566

ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ) นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดี​คณะ​แพทยศาสตร์​ มช. เป็น​ประธาน​ใ​นพ​ิ​ธีเปิด การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "​Non-Technical Skills" ครั้งที่ 1 สำหรับอาจารย์​ แพทย์ และสหสาขาวิชาชีพสุขภาพ ประจำปี 2566 โดยมีรศ.พญ.สุรินทร์พร ลิขิตเสถียร รองคณบดี​คณะ​แพทยศาสตร์​ มช. กล่าวรายงานวัตถุประสงค์​ของ​การจัดงาน ทั้งนี้เพื่อเป็นการตอบสนองวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ SO: Moderninzed workforce เพื่อการพัฒนาทักษะรอบด้าน กระบวนการคิด , การสื่อสารและทักษะทางสังคมที่ใช้ร่วมกับTechnical skill ของบุคคลากร จัดโดยศูนย์บริหารกลยุทธ์และพัฒนาบุคลากร คณะเเพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Me:DHRI ศูนย์มีดี) เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์​ 2566​ ณ ห้องเรียนชั้น 5 อาคารราช​นครินทร์​ คณะ​แพทยศาสตร์​ มช. ภาพ / ข่าว : กลุ่มงานสื่อสารองค์กร งานประชาสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โครงการสัมมนาวิชาการ เรื่อง “หลักเกณฑ์และวิธีการเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการฯ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2565”

งานบริหารงานบุคคล และ ศูนย์บริหารกลยุทธ์และพัฒนาบุคลากร (MeDHRI ศูนย์มีดี) คณะแพทยศาสตร์ มช. ขอเชิญชวนคณาจารย์ บุคลากรสายวิชาการ และบุคลากรผู้สนใจ สังกัดคณะแพทยศาสตร์ที่สนใจเข้าร่วม โครงการสัมมนาวิชาการ เรื่อง

Advanced CMU e-Document Templates

 ” พัฒนาปรับเปลี่ยนรูปแบบการนำเสนองานผ่านระบบ CMU e-Document ให้เกิดความคล่องตัว ง่ายต่อผู้ใช้งาน”

Up-Level Managing Vision with Coaching Skills
– Level 1

Up-Level Managing Vision with Coaching Skills รายละเอียดหลักสูตร วิทยากร ติดต่อเรา ลงทะเบียน โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “Up-Level Managing Vision with Coaching Skills” – Level 1 คณะแพทยศาสตร์ กำหนดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “Up-Level Managing Vision with Coaching Skills” – Level 1 ขึ้น ให้แก่ผู้บริหารระดับสูง และกลาง สังกัดคณะแพทยศาสตร์ จำนวนประมาณ 130 คน เพื่อพัฒนาทักษะผู้นำโดยใช้กระบวนการโค้ช และการตั้ง IDP เพื่อยกระดับขีดความสามารถของบุคลากรในการตอบสนองแผนกลยุทธ์คณะฯ อย่างต่อเนื่อง ตลอดจนส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรมโค้ชในองค์กร กำหนดการจัด 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 15 อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รุ่นที่ 1 : วันพุธที่ 1 มีนาคม 2566 • คณะผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์ • คณะผู้บริหารสังกัดศูนย์ศรีพัฒน์ • คณะผู้บริหารสังกัดศูนย์ความเป็นเลิศฯ • หัวหน้าภาควิชา รุ่นที่ 2 : วันพฤหัสบดีที่ 2 มีนาคม 2566 • คณะผู้บริหารสังกัดโรงพยาบาลมหาราชฯ • หัวหน้าฝ่าย/งาน/ศูนย์ฯ คณะแพทยศาสตร์ วัถตุประสงค์ 1. เพื่อปรับกระบวนการคิด และทัศนคติต่อบทบาทการเป็นผู้นำ (People Manager) ของผู้บริหารสังกัดคณะแพทยศาสตร์ 2. เพื่อเสริมสร้างทักษะการโค้ช (Coaching) และการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ 3. เพื่อส่งเสริมให้คณะแพทยศาสตร์เป็นองค์กรที่เปิดกว้าง สื่อสารแลกเปลี่ยน และเคารพซึ่งกันและกัน ผ่านระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน และการสร้างวัฒนธรรมโค้ชในองค์กร [...]

Med CMU Training Needs survey
แบบสำรวจความต้องการในการพัฒนาบุคลากร
คณะแพทยศาสตร์ มช.

MEDCMU Training Needs survey Training Needs survey คืออะไร ผลลัพธ์ที่คาดหวัง ติดต่อเรา เข้าสู่แบบสำรวจ กระบวนการวิเคราะห์ความจำเป็นในการฝึกอบรมและพัฒนา ซึ่งจะช่วยในการหาคำตอบของการพัฒนาบุคลากร เช่น • ทักษะใดบ้างที่ควรมีการพัฒนา ? • จำเป็นต้องการพัฒนาในระดับใด ? • ฝึกอบรมและพัฒนาด้วยวิธีการใด ? • กลุ่มเป้าหมายของการพัฒนาคือใคร ? กระบวนการพื้นฐานของการฝึกอบรม Competency กับ การพัฒนาบุคลากร การส่งเสริมให้บุคลากรเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ ตลอดจนการพัฒนาทักษะที่ส่งผลต่อการมีสมรรถนะ (Competency) ย่อมทำให้บุคลากรเติบโตอย่างมีศักยภาพ และจะส่งผลต่อการพัฒนาศักยภาพขององค์กรด้วยเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็น • การวางแผนเรื่องอัตรากำลังคน (Manpower Planning) • การวางแผนด้านสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) • การวางแผนการฝึกอบรมระยะยาว (Training Road Map) • การประเมินผลปฎิบัติงาน (Evaluation) เป็นต้น Training Needs คือ ? • มองเห็น Gap Competency ของบุคลากร • ได้กระบวนการเรียนรู้/กิจกรรม/หลักสูตร ที่สอดคล้องกับพัฒนาบุคลากรของคณะฯ • ผู้บังคับบัญชาเห็นความสำคัญและสนับสนุนการพัฒนาของบุคลากร ผลลัพธ์ จาก Competency system บทบาทของการพัฒนาบุคลากร เข้าสู่แบบสำรวจที่นี่ แบบสำรวจความต้องการในการพัฒนาบุคลากร คณะแพทยศาสตร์ มช. Med CMU Training Needs ผลลัพธ์ที่คาดหวัง ติดต่อเรา ศูนย์บริหารกลยุทธ์และพัฒนาบุคลากร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ติดต่อ 35226, 36227 และ 34699

CMU e-Document

 ” คณะการสื่อสารมวลชน Show & Share ความรู้ให้ในลักษณะ Workshop เกี่ยวกับเรื่อง CMU e-Document แบบ 100% ”

การวางแผนกลยุทธ์
Strategic Planning

 “เรียนรู้แนวคิดและหลักการของการนำกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ พร้อมเครื่องมือสำคัญทางการบริหารในการนำกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ”