CQIT Ambassador ร่วมกันสรุปผลและวางแผนการดำเนินงาน

วันที่ 10 กรกฎาคม 2563
หน่วยพัฒนาองค์กรและพนักงานสัมพันธ์ หน่วยพัฒนาบุคลากรและการเรียนรู้
งานบริหารงานบุคคล คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
WRITER: งานประชาสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์ มช.

ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ เป็นประธานในการเปิดโครงการสรุปผลและวางแผนการดำเนินงาน CQIT Ambassador พร้อมด้วย รศ.พญ.สุรินทร์พร ลิขิตเสถียร รองคณบดีด้านทรัพยากรบุคคล ผศ.นพ.มนัสวี มะโนปัญญา ผู้ช่วยคณบดีฯ และหัวหน้างานบริหารงานบุคคล ร่วมสรุปผลการดำเนินงาน แสดงความขอบคุณ สร้างขวัญ กำลังใจแก่ CQIT Ambassador โดยจัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2563 ณ คารีน่า รีสอร์ท เชียงใหม่