บุคลากรคณะแพทยศาตร์ที่เข้าร่วมการพัฒนาในระบบ CMUIDP จะต้องพัฒนาทักษะทั้ง 2 ส่วน ได้แก่

ส่วนที่ 1: หลักสูตรสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ส่วนที่ 2: หลักสูตรสำหรับบุคลากรคณะแพทยศาสตร์