โครงการ Coaching for Performance

Daniel Goleman นักจิตวิทยาและนักข่าว ผู้ที่ทำให้แนวคิดเรื่องความฉลาดทางอารมณ์นั้นเป็นที่นิยม ได้เขียนบทความใน Harvard Business Review เรื่อง “Leadership That Gets Results.” เขาได้แนะไว้ว่าภาวะผู้นำที่สำคัญนั้นมีอยู่ 6 รูปแบบ การโค้ชชิ่งคือหนึ่งในนั้นและเป็นแนวทางที่เป็นผลดีต่อผลการปฏิบัติงาน สภาพวัฒนธรรมองค์กร แต่ถึงอย่างนั้นการโค้ชชิ่งกลับเป็นแนวทางของภาวะผู้นำที่ถูกใช้น้อยที่สุด Goleman ได้เขียนเหตุผลไว้ว่า “ผู้นำหลายๆคน บอกพวกเราว่าเขาไม่มีเวลาท่ามกลางสภาพเศรษฐกิจที่กดดันเช่นนี้ ที่จะต้องมาทำงานที่ช้าและลงรายละเอียด สอนผู้คนอื่นๆ และช่วยพวกเขาให้เติบโต”

แต่อย่างไรก็ตามในสภาวะการทำงานที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาจากการ Disruption หลายด้านนั้น องค์กรหลายองค์กรล้วนต้องการผู้บริหารและผู้บังคับบัญชาที่ก้าวจากการเป็นเพียงหัวหน้าสู่การเป็นโค้ช  นั่นหมายถึงหัวหน้านั่นต้องได้รับการพัฒนาทักษะและมีเครื่องมือที่พร้อม สำหรับการโค้ชและมุ่งพัฒนาบุคลากรให้สังกัดของตน เนื่องจากผู้นำและผู้บังคับบัญชานั้นทำหน้าที่สำคัญในองค์กร ในการเชื่อมโยงเป้าหมายองค์กรสู่บุคลากรเพื่อที่ทำเป้าหมายนั้นให้สำเร็จ ซึ่งการโค้ชนั้น เป็นแนวทางการนำโดยสามารถให้คำแนะนำที่มีค่าและความรู้ที่จะส่งเสริมบุคลากรทุกคนให้ก้าวไปสู่ศักยภาพที่สูงสุดได้

อีกทั้งผู้บริหารและผู้บังคับบัญชานั้นมีพันธกิจผูกพัน (Commitment) เกี่ยวข้องร่วมกัน ในการบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management) ซึ่งทักษะการโค้ชนั้นสำคัญอย่างยิ่งต่อการบริหารผลการปฏิบัติงานให้สำเร็จ และเป็นส่วนหนึ่งของสมรรถนะทางการบริหาร ด้านการสอนงานและการมอบหมายงาน

หน้าที่ของผู้บังคับบัญชาจึงล้วนมีความท้าทาย เป็นเหตุผลที่การจัดอบรมจะช่วยหาวิธีใหม่ๆ ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิผลและผลการปฏิบัติงาน การอบรมนี้จะช่วยมุ่งพัฒนาในส่วนที่สำคัญไม่ว่าจะผู้เข้าร่วมจะเป็น หัวหน้างาน หัวหน้าภาควิชา หรือ ผู้บริหาร การอบรมนี้จะช่วยให้ผู้เข้าร่วมค้นพบวิธีทางใหม่ๆ ในการใช้จุดแข็งก้าวข้ามอุปสรรค และเป็นประโยชน์ต่อองค์กรดังนี้

  1. เพิ่มการทำงานในแบบที่บุคลากรมีโอกาสและความรับผิดชอบในการวางแผนและทำงานได้อย่างอิสระ
  2. ผู้บังคับบัญชาสามารถจัดการและมุ่งเน้นการทำให้งานสำเร็จได้
  3. ผู้บังคับบัญชาสามารถเชื่อมโยงเชื่อมต่อกับบุคลากรในทีมได้ และองค์กรมีความผูกพันมากขึ้น

ดังนั้นทางคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงเห็นควรให้จัดโครงการ Coaching for Performance ขึ้น

วัตถุประสงค์

1  เพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ทักษะการโค้ชในตำแหน่งหน้าที่ตนเอง

2  เพื่อให้ผู้เข้าร่วมฝึกฝนการสนทนาและการรับฟังอย่างมีประสิทธิภาพกับบุคลากรและทีม

3  เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสามารถใช้หลักการของการมีส่วนร่วม (engagement) เพื่อกระตุ้นให้บุคลากรมีศักยภาพสูงสุด

4 เพื่อส่งเสริมกระบวนการในการบริหารผลการปฏิบัติงานเชิงกลยุทธ์ (PMS) ให้มีประสิทธิภาพ

วิทยากร

ดร.พงศ์ปณต พัสระ

กำหนดจัด

วันที่ 14 มิถุนายน 2564 เวลา 13.00 – 16.00 น.

สถานที่

อบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom และอบรม onsite ณ ชั้น 15 อาคารเฉลิมพระบารมี