CQIT Ambassador ร่วมทำบุญและจัดตั้งโรงทานกิจกรรมทำบุญคณะแพทยศาสตร์ มช. ประจำปี 2563

วันที่ 27 ตุลาคม 63
หน่วยพัฒนาบุคลากรและการเรียนรู้ หน่วยพัฒนาองค์กรและพนักงานสัมพันธ์
งานบริหารงานบุคคล คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
WRITER: งานบริหารงานบุคคล คณะแพทยศาสตร์ มช.

ประมวลภาพกิจกรรม CQIT Ambassador ร่วมทำบุญและจัดตั้งโรงทานกิจกรรมทำบุญคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2563

ด้วย คณะแพทยศาสตร์ กำหนดจัดงานทำบุญคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2563 โดยขอความร่วมมือบุคลากรสังกัดคณะแพทยศาสตร์ ร่วมทำบุญและจัดตั้งโรงทาน ประกอบกับ CQIT Ambassador ได้มีการประชุมการดำเนินงานส่งเสริมและขับเคลื่อนค่านิยมองค์กรเป็นประจำทุกเดือน

โดยในการประชุมครั้งที่ 8/2563 เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2563 มีมติให้ CQIT Ambassador เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญจัดตั้งโรงทานในวันอังคารที่ 27 ตุลาคม 2563 ณ โถงชั้น 1 อาคารสุจิณโณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในรอบเช้า ตั้งแต่เวลา 10.30 น. และรอบเที่ยง เวลา 12.00 น.

โดยจัดตั้งเป็นโรงทาน มอบไก่ทอดกระเทียมชิงชิง เป็นจำนวน 1,600 ไม้ แก่ผู้เข้าร่วมงาน