CQIT Ambassador ร่วมกิจกรรมแจกของระลึกเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการ “Telling your CQIT Story” ประจำปี 2563

ประมวลภาพกิจกรรม CQIT Ambassador ร่วมกิจกรรมจัดตั้งบูทและแจกของระลึกเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการประกวดการนำเสนอผลงานเรื่อง “Telling your CQIT Story” ประจำปี 2563

วันที่ 13 พฤศจิกายน 63
หน่วยพัฒนาบุคลากรและการเรียนรู้ หน่วยพัฒนาองค์กรและพนักงานสัมพันธ์
งานบริหารงานบุคคล คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
WRITER: งานบริหารงานบุคคล คณะแพทยศาสตร์ มช.

ด้วย คณะแพทยศาสตร์ กำหนดจัดงานประชุมวิชาการ MED CMU Quality Fair ประจำปี 2563 ประกอบกับ CQIT Ambassador ได้มีการประชุมการดำเนินงานส่งเสริมและขับเคลื่อนค่านิยมองค์กรเป็นประจำทุกเดือน โดยในการประชุมครั้งที่ 9/2563 เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563

มีมติให้ CQIT Ambassador เข้าร่วมกิจกรรมจัดตั้งบูทและแจกของระลึกเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการประกวดการนำเสนอผลงานเรื่อง “Telling your CQIT Story” ประจำปี 2563 ใน วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 – 13.00 น. ณ ชั้น 2 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ติดตามรายละเอียดโครงการฯ เพิ่มเติม ได้ที่