ในวันค่านิยมองค์กร ประจำปี 2565 (CQITDAY 2022) วันอังคารที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเรียนและปฏิบัติการ 50 ปี

รางวัลชนะเลิศ

เงินรางวัล 7,000 บาท

หัวข้อที่ 1 โครงการดำเนินการต่อเนื่อง/เสร็จสิ้น

หัวข้อที่ 2 โครงการริเริ่มสร้างสรรค์

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1

เงินรางวัล 4,500 บาท

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2

เงินรางวัล 2,500 บาท

รางวัล Popular vote

เงินรางวัล 1,500 บาท

ผู้ที่ได้รับรางวัลสามารถติดต่อรับเงินรางวัล ของที่ระลึก พร้อมประกาศนียบัตร ได้ตั้งแต่วันนี้ – 12 มี.ค. 2565 หรือติดต่อ 36227

สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่นี่

สามารถติดต่อรับของที่ระลึก พร้อมประกาศนียบัตร ได้ตั้งแต่วันนี้ – 12 มี.ค. 2565 หรือติดต่อ 36227

CQITDAY 2022

โครงการวันค่านิยมองค์กร ประจำปี 2565 (CQITDAY 2022) วันอังคารที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเรียนและปฏิบัติการ 50 ปี และ ประชุมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom Webinar 

ด้วย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้กำหนดจัดโครงการวันค่านิยมองค์กร ประจำปี 2565 เพื่อเป็นการกระตุ้นการรับรู้ค่านิยมองค์กร สนับสนุนให้บุคลากรเกิดการเรียนรู้พัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงาน และเป็นเวทีในการเผยแพร่กิจกรรมการพัฒนาองค์กรของตน ภายใต้การขับเคลื่อนด้วยค่านิยมองค์กร

ในการนี้ คณะฯ ขอเชิญชวนบุคลากรในสังกัดทุกท่าน ลงทะเบียนเข้าร่วมวันค่านิยมองค์กร ประจำปี 2565 “CQITDAY 2022” และขอเชิญท่านเข้าร่วมฯ ในวันอังคารที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.00 -16.00 น. โดยท่านสามารถเข้าร่วมรูปแบบการประชุมออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom meeting)

(หมายเลขห้อง Zoom meeting ID และ Passcode จะส่งไปยัง E-mail ที่ท่านลงทะเบียนอีกครั้ง)

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อกระตุ้นการรับรู้ในค่านิยมองค์กรแก่บุคลากรในสังกัดคณะแพทยศาสตร์
  2. เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรเกิดการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงาน เผยแพร่กิจกรรมการพัฒนาองค์กรของตน ภายใต้การขับเคลื่อนด้วยค่านิยมองค์กร
  3. เพื่อเป็นเวทีให้บุคลากรในสังกัด ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นำเสนอผลงาน และสร้างการมีส่วนร่วมของบุคลากรในสังกัดคณะแพทยศาสตร์

กำหนดจัด

วันอังคารที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.00 – 16.00 น.

สถานที่

ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเรียนและปฏิบัติการ 50 ปี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และประชุมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom Webinar

ลงทะเบียนเพื่อรับรหัสเข้า ZOOM