อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ระบบฐานข้อมูลบุคลากรนอกสังกัดคณะฯ

วันที่ 18 มีนาคม 2565
ภาพ / ข่าว :
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นายวิฑูรย์ มหาวัน หัวหน้างานบริหารงานบุคคล เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ระบบฐานข้อมูลบุคลากรนอกสังกัดคณะฯสำหรับ บุคลากร partner ที่ใช้ระบบฐานข้อมูล ได้แก่ สังกัดสำนักงานคณะฯ สังกัดภาควิชา และสังกัดรพ. โดยมี นางสาวนิศาชล วัฒนยืนยง เป็นวิทยากรบรรยายในโครงการฯ และดำเนินการโดยงานบริหารงานบุคคล และศูนย์บริหารกลยุทธ์ และพัฒนาบุคลากร คณะแพทยศาสตร์ มช. (ศูนย์มีดี MeDHRI) เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2565 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 อาคารเรียนรวมราชนครินทร์