อบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนแบบประเมินค่างานในการกำหนดระดับตำแหน่งที่สูงขึ้น

ภาพ / ข่าว : กลุ่มงานสื่อสารองค์กร
งานประชาสัมพันธ์
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผศ.นพ.มนัสวี มะโนปัญญา ผู้ช่วยคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. และทีมงานบริหารงานบุคคลร่วมเป็นวิทยากร ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนแบบประเมินค่างานในการกำหนดระดับตำแหน่งที่สูงขึ้น ให้แก่ บุคลากร กลุ่มพยาบาล เภสัชกร และนักเทคนิคการเเพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มช. ดำเนินการโดยงานบริหารงานบุคคล ร่วมกับศูนย์บริหารกลยุทธ์ และพัฒนาบุคลากร คณะแพทยศาสตร์ มช. (ศูนย์มีดี MeDHRI) เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุมชั้น 15 อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มช.