คณะฯ จัดอบรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “หลักสูตรการฝึกอบรมพัฒนา Digital Skill ” ประจำปี 2565 หลักสูตร Canva for Beginners

วันที่ 27 มกราคม 2565
ภาพ / ข่าว : ศูนย์บริหารกลยุทธ์ และพัฒนาบุคลากร คณะแพทยศาสตร์ (ศูนย์มีดี MeDHRI) และกลุ่มงานสื่อสารองค์กร
งานประชาสัมพันธ์
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รศ.พญ.สุรินทร์พร ลิขิตเสถียร รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “หลักสูตรการฝึกอบรมพัฒนา Digital Skill ” ประจำปี 2565 หลักสูตร Canva for Beginners โดยมีวิทยากรคือ นางสาวเบญจ ขันธราข จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะด้าน Digital รวมถึงวิธีการนำไปปรับใช้ในการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพ ให้แก่บุคลากรสังกัดคณะแพทยศาสตร์ มช. โดยความร่วมมือระหว่างศูนย์บริหารกลยุทธ์ และพัฒนาบุคลากร คณะแพทยศาสตร์ (ศูนย์มีดี MeDHRI) และ ศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีแพทยศาสตรศึกษา (MTEC) มช. เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2565 ณ ห้องคอมพิวเตอร์ B (ชั้น 3) อาคารเรียนรวมราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มช.