“หลักสูตรพัฒนาค่านิยม (E-CMU) เป็นหลักสูตรที่ต้องการให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับค่านิยมองค์กรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่””

 

หลักสูตร ค่านิยม E-CMU (E-CMU Core Values)

คำอธิบายหลักสูตร

หลักสูตรพัฒนาค่านิยม (E-CMU) เป็นหลักสูตรที่ต้องการให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับค่านิยม องค์กรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อันได้แก่ ค่านิยม E : Excellence (มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศ) / ค่านิยม C : Community Engagement (เชิดชูรับใช้สังคม) / ค่านิยม M : Morality (นิยมในหลักธรรม) และค่านิยม U : Unity (รวมพลังเป็นหนึ่งเดียว) อีกทั้งเพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำ ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับค่านิยม E-CMU ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้ โดยเรียนรู้ผ่านคลิปวีดีโอ (Video Story Telling) จำนวน 4 หน่วยการเรียนรู้ในรูปแบบกรณีศึกษา (Case Study) ด้วยการถ่ายทอดเรื่องราวของบุคคลต้นแบบ (Role Model) ที่สอดคล้องกับค่านิยม E-CMU ในแต่ละด้าน

สถานที่เรียน

วิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
CMU MOOC – https://mooc.cmu.ac.th

ผู้เรียนกลุ่มเป้าหมาย

บุคลากรทุกกลุ่ม ทุกระดับในสังกัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ความต้องการพื้นฐานของผู้เรียน

ไม่มี

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับค่านิยมองค์กร E-CMU
 2. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้เกี่ยวกับค่านิยมองค์กร E-CMU ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยได้

จำนวนชั่วโมงการเรียนรู้

ชั่วโมงการเรียนรู้ทั้งหมด: 3 ชั่วโมง
ชั่วโมงการเรียนรู้ต่อสัปดาห์: 30 นาที/สัปดาห์

ภาษาที่ใช้ในการสอนผ่านระบบออนไลน์

ภาษาไทย

เนื้อหาและหัวข้อในหลักสูตร

แนะนำ หลักสูตร

 • วิดีโอแนะนำ หลักสูตร E-CMU
 • วิดีโอแนะนำ ก่อนเข้าบทเรียน E-CMU

บทเรียนที่ 1 ค่านิยม Excellence มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศ

 • E-Excellence บุคคลต้นแบบคนที่ 1 ศ.ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล
 • E-Excellence บุคคลต้นแบบคนที่ 2 ศ.ดร.ปรัชญา คงทวีเลิศ
 • E-Excellence บุคคลต้นแบบคนที่ 3_คุณณรงค์รัตน์ สวัสดิกานนท์
 • วิดีโอสรุปบทเรียนที่ 1 ค่านิยม E-Excellence

บทเรียนที่ 2 ค่านิยม Community เชิดชู รับใช้สังคม

 • C-Community บุคคลต้นแบบคนที่ 1 รศ.ดร.อาวรณ์ โอภาสพัฒนกิจ
 • C-Community บุคคลต้นแบบคนที่ 2 ผศ.ดร.อลิชา ตรีโรจนานนท์
 • C-Community บุคคลต้นแบบคนที่ 3 คุณสุทธิณีย์ ฉัตรยาลักษณ์
 • วิดีโอสรุปบทเรียนที่ 2 ค่านิยม C-Community

บทเรียนที่ 3 ค่านิยม Morality ทำดี ได้ดี

 • M-Morality บุคคลต้นแบบคนที่ 1 รศ.ดร.สมเกียรติ อินทสิงห์
 • M-Morality บุคคลต้นแบบคนที่ 2 คุณสนั่น ธรรมธิ
 • M-Morality บุคคลต้นแบบคนที่ 3 ศ.นพ.ณรงค์ มณีทอน
 • วิดีโอสรุปบทเรียนที่ 3 ค่านิยม M-Morality

บทเรียนที่ 4 ค่านิยม Unity รวมพลังเป็นหนึ่งเดียว

 • U-Unity โรงพยาบาลสนามเชียงใหม่ 2 (หอหญิง 5 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
 • U-Unity ประเพณีรับน้องขึ้นดอย, รับน้องรถไฟ
 • วิดีโอสรุปบทเรียนที่ 4 ค่านิยม U-Unity

บทสรุป ค่านิยม E-CMU

 • บทสรุป ค่านิยม E-CMU โดย ศาสตราจารย์คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต

 

กิจกรรมในรายวิชา การวัดผลและประเมินผล/เกณฑ์การให้คะแนนเพื่อรับใบประกาศนียบัตร

แบบทดสอบก่อนเรียน 0% แบบทดสอบระหว่างเรียน 65%
กิจกรรม ส่งงาน 35% แบบทดสอบหลังเรียน 100%

ผู้เรียนมีคะแนนรวมทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 70% ถือว่าผ่านเกณฑ์เพื่อรับประกาศนียบัตรในระบบได้

“หลักสูตรนี้จะสำเร็จสมบรูณ์และได้รับประกาศนียบัตรเมื่อเข้าเรียนบทเรียนออนไลน์ครบทุกบท และต้องผ่านการทดสอบหลังเรียนตามเกณฑ์การประเมินที่กำหนด พร้อมทั้งอัพโหลดผลงานภายหลังการเรียนรู้ โดยคณะกรรมการผู้ดูแลหลักสูตรจะตรวจสอบคุณสมบัติทุกข้อภายในระยะเวลา 4 – 8 สัปดาห์หลังการอัพโหลดไฟล์งานเสร็จสิ้น”

Power by CMU-MOOC

https://mooc.cmu.ac.th/th/home