เริ่มโครงการอบรมภาษาอังกฤษให้แก่บุคลากรคณะแพทยศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2563

วันที่ 1 กรกฎาคม 2563
หน่วยพัฒนาบุคลากรและการเรียนรู้ งานบริหามงานบุคคล คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

งานบริหารงานบุคคล คณะแพทย์ฯ และ สถาบันภาษา มช. เริ่มจัดการเรียนการสอนให้แก่บุคลากรคณะแพทยศาสตร์ ทั้ง สายปฏิบัติการ และบุคลากรทางการแพทย์ โดยมีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 100 คน จัดขึ้นระหว่าง 1 กรกฎาคม – 14 กันยายน 2563 วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถใช้ภาษาอังกฤษในบริบท และสถานการณ์ของวิชาชีพของตนได้อย่างถูกต้อง และเสริมสร้างบรรยากาศความเป็นสากลภายในคณะฯ

หลักสูตรแบ่งออกเป็น 2 หลักสูตร ได้แก่
Real World English & English for Healthcare Professionals
Real World English & Communicative English at Work

การอบรมมีทั้ง เรียนในห้องเรียน และ เรียนผ่าน ZOOM เพื่อให้การพัฒนาบุคลากรเป็นไปอย่างต่อเนื่อง แม้ในสถานการณ์ COVID-19 และตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียนเป็นสำคัญ

คลิกเพื่อไปโครงการ ENG 64