เชิญบุคลากรคณะฯ ทุกท่านเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนประเมินค่างาน

ขอเชิญชวนบุคลากรในสังกัดคณะเเพทยศาสตร์ทุกท่านเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนประเมินค่างาน ในวันจันทร์ที่ 14 กุุมภาพันธ์ 2565 ณ ห้องประชุมชั้น 15 อาคารเฉลิมพระบารมี และผ่านระบบ ZOOM

กำหนดการ
13.30-13.45 น. พิธีเปิดโครงการ
13.45-15.15 น. การเขียนประเมินค่างาน วิทยากรโดย คุณปัทมา จักษุรัตน์ เลขานุการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
15.30-16.30 น. Workshop การเขียนประเมินค่างาน วิทยากรโดย คุณอัจฉรา เฟื่องกาญจน์ คุณอรอนงค์ ศรีชัยรัตนกุล และคุณมนพร พงษ์จิตต์ภักดี กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ลงทะเบียนได้ที่ https://forms.office.com/r/R7DFsHULbQ
Meeting ID: 985 1184 8187 Passcode: 140222

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่องานบริหารงานบุคคล โทร. 35150 และ 35213

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ " การเขียนประเมินค่างาน ในรูปแบบ Online "

ภาพ / ข่าว : กลุ่มงานสื่อสารองค์กร
งานประชาสัมพันธ์
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รศ.พญ.สุรินทร์พร ลิขิตเสถียร รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ” การเขียนประเมินค่างาน ในรูปแบบ Online ” ให้แก่บุคลากรในสังกัดคณะเเพทยศาสตร์ มช. โดยมี คุณปัทมา จักษุรัตน์ เลขานุการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และกองบริหารงานบุคคล มช. เป็นวิทยากร เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีแพทยศาสตรศึกษา (MTEC) ชั้น 4 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มช.