รศ.พญ.สุรินทร์พร ลิขิตเสถียร รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การใช้งานระบบรายงานความผูกพันของบุคลากรในรูปแบบ Interactive Dashboard” พร้อมทั้งบรรยายเรื่องความสำคัญของวัฒนธรรมที่มุ่งเน้นถึงเรื่องความผูกพัน ให้แก่ผู้บริหาร หัวหน้าภาควิชา หัวหน้าฝ่าย , งาน และบุคลากรคณะฯ เพื่อเรียนรู้แนวทางการทำ action plan และการใช้ระบบ และ ร่วมมือกันสร้างคณะแพทยศาสตร์ มช. ให้เป็นสถานที่ทำงานที่มีความสุขสู่การเป็น “โรงเรียนแพทย์ในดวงใจ” โดยมีบุคลากรจากศูนย์บริหารกลยุทธ์และพัฒนาบุคลากร (Me:DHRI ศูนย์มีดี) บรรยายเรื่อง การใช้งานระบบรายงานความผูกพันของบุคลากรในรูปแบบ Interactive Dashboard เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องคอมพิวเตอร์ B (ชั้น 3) อาคารเรียนรวมราชนครินทร์

ภาพ / ข่าว : ศูนย์บริหารกลยุทธ์และพัฒนาบุคลากร (Me:DHRI ศูนย์มีดี)
: กลุ่มงานสื่อสารองค์กร
งานประชาสัมพันธ์
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่