รายละเอียดคอร์ส

คำอธิบายหลักสูตร

หลักสูตรด้านแพทยศาสตรศึกษา (Medical Education) มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ที่เข้าร่วมมีความรู้ความเข้าใจในหลักการตั้งวัตถุประสงค์ทางการศึกษา วิธีการจัดประสบการณ์ในการเรียนรู้และการวัดผลทางการศึกษาที่ถูกต้อง มีความรู้ความเข้าใจในบทบาทการเป็นครูแพทย์และมีเจตคติที่ดี สามารถจัดทำแผนการสอนได้อย่างถูกต้อง ได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ร่วมกัน สร้างความสัมพันธ์ที่ดีในกลุ่มอาจารย์แพทย์ใหม่

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้

3 ชั่วโมง 57 นาที

เนื้อหาในหลักสูตร

หัวข้อที่ 1 : Principle of Assessment and Evaluation

หัวข้อที่ 2 : Standard Setting and Grading

หัวข้อที่ 3 : MCQ

หัวข้อที่ 4 : Item Analysis

หัวข้อที่ 5 : Written Exam and MEQ

หัวข้อที่ 6 : Portfolio