“เก่งงาน เก่งคน เก่งการจัดการ พัฒนาความรู้และทักษะด้านคน เงิน ของ เพื่อดึงศักยภาพความเป็นผู้นำของคุณออกมาอย่างเต็มที่”

 

หลักสูตร การเตรียมผู้นำสายปฏิบัติการ เพื่อการทำงานในศตวรรษที่ 21

หลักสูตรนี้เกี่ยวกับอะไร

หลักสูตรนี้จะช่วยเตรียมความพร้อมให้กับผู้เรียนในด้านความรู้และทักษะการทำงาน ในเรื่องของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ การวิจัย การวางกลยุทธ์และการจัดการงบประมาณการจัดการกระบวนการทำงาน ระบบมาตรฐานสากล เครื่องมือเพื่อการพัฒนาคุณภาพ การบริหารความเสี่ยง ฯลฯ ซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับผู้นำสายปฏิบัติการในศตวรรษที่ 21 ถ่ายทอดผ่านวิทยากร ผู้เชี่ยวชาญ นอกจากนี้ยังมีหลักสูตร Online เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ทักษะที่จำเป็นสำหรับ PRODUCTIVE SUPERVISOR โดยสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ – FTPI Thailand Productivity Institute

คุณจะได้เรียนอะไร

– วางแผน Project และเลือกวิทยากรในหลักสูตร หรือคณาจารย์ภายในคณะฯ เป็นที่ปรึกษาของกลุ่ม
– การแถลงนโยบายและแนวทางการบริหาร คณะแพทยศาสตร์ “MED CMU”
– Hospital Accreditation (HA)
– R2R: Research 2 Routine
– การนำ Management Information System มาใช้ในองค์กรสมัยใหม่
– ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ
– ระบบการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา
– Strategic and Process Management
– การบูรณาการเรื่อง คน เงิน ของ
– Human Resource Management and Development
– Financial and Accounting Management Budgeting system
– Knowledge Management and Learning Organization
– นำเสนอ One page Presentation และวิพากษ์

หลักสูตรทักษะที่จำเป็นสำหรับ PRODUCTIVE SUPERVISOR
VIRTUAL CLASSROOM (Zoom) ของสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ที่สำคัญของการดำรงตำแหน่งระดับสูง หัวหน้างาน/หัวหน้าหน่วย และเข้าใจภาพรวมขององค์กรมากขึ้น
 2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิผล และประสิทธิภาพ
 3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์กับวิทยากร และผู้เข้าอบรมด้วยกัน อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการทำงานร่วมกันต่อไป

วิธีการฝึกอบรม

 • บรรยาย อภิปราย
 • Workshop กรณีศึกษา สร้างสถานการณ์ เพื่อกระตุ้นให้เกิดการระดมสมอง แลกเปลี่ยนประสบการณ์
 • VIRTUAL CLASSROOM (Zoom)
 • นำเสนอ Project

เกณฑ์ผู้เข้ารับการอบรม

 1. เป็นผู้บริหารวิชาการ หรือ Successor ที่ผู้บริหารวิชาการเสนอชื่อ ทั้งนี้ต้องมี ตำแหน่งวิชาการ ระดับ ผศ. ขึ้นไป หรือผู้บังคับบัญชาระดับหัวหน้างาน หัวหน้าหน่วย หรือบุคลากรที่คาดว่าจะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับหัวหน้างาน หัวหน้าหน่วย
 2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
 3. ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีขึ้นไป (นับประสบการณ์ทำงานตั้งแต่เริ่มทำงานในคณะฯ)
 4. ผู้สมัครเข้าร่วมหลักสูตรจะต้องได้รับความยินยอมให้เข้าร่วมหลักสูตรฯจากหัวหน้างานต้นสังกัด
 5. สามารถเข้ารับการอบรมได้ตลอดหลักสูตร (มากกว่าร้อยละ 80 หากน้อยกว่าจะไม่ได้รับใบประกาศนียบัตร)
 6. ผู้บังคับบัญชา สนับสนุนในการ อบรมและนำผลงานไปใช้

หมายเหตุ: หัวหน้าภาควิชา/ฝ่าย/งาน ที่ประสงค์เสนอชื่อบุคลากรที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามเกณฑ์ที่กำหนด ให้อยู่ในดุลยพินิจของกรรมการพิจารณาฯ

คู่มือหลักสูตร
Management for Excellence Supervisory
MES