แนวทางการติดตามผลความก้าวหน้า
ของโครงการ“หลักสูตรการเตรียมผู้นำ
สายปฏิบัติการเพื่อการทำงาน
ในศตวรรษที่ 21” รุ่นที่ 7

วันที่ 14 มกราคม 2565

แนวทางการติดตามผลความก้าวหน้าของโครงการ

กำหนดการติดตามผลความก้าวหน้าของโครงการ

          แบ่งการติดตามเป็น 2 ระยะ ได้แก่

1. หลังจากพิธีปิดโครงการ 3 เดือน ตามกำหนดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

  1. หลังจากพิธีปิดโครงการ 6 เดือน ตามกำหนดวันที่ 31 พฤษภาคม 2565

ท่านสามารถกรอกแบบติดตามความก้าวหน้าโครงการได้ที่ Link นี้

แบบฟอร์มติดตามผลภายหลังการฝึกอบรมของบุคลากร

กำหนดการติดตามผลภายหลังการฝึกอบรมของบุคลากรเมื่อ ครบ 3 เดือน

          แบ่งการติดตามเป็น 2 ส่วน ได้แก่

1. บุคลากรประเมินตนเอง

  1. ผู้บังคับบัญชาประเมินบุคลากร

ท่านสามารถกรอกแบบติดตามผลภายหลังการฝึกอบรมของบุคลากร สำหรับบุคลากรผู้ผ่านการฝึกอบรม (3 เดือน) ได้ทาง Link นี้

ท่านสามารถกรอกแบบติดตามผลภายหลังการฝึกอบรมของบุคลากร สำหรับผู้บังคับบัญชา (3 เดือน) ได้ทาง Link นี้