นำเสนอโครงการ MES 7 ริเริ่มเพื่อขับเคลื่อนกลยุทธ์

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2564
ภาพ / ข่าว : กลุ่มงานสื่อสารองค์กร
งานประชาสัมพันธ์
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ)นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “หลักสูตรการเตรียมผู้นำสายปฏิบัติการ เพื่อการทำงานในศตวรรษที่ 21” รุ่นที่ 7 ให้แก่บุคลากรในระดับหัวหน้างาน และหัวหน้าหน่วยงาน สังกัดคณะแพทยศาสตร์ มช. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้นำเสนอโครงการ ริเริ่มเพื่อขับเคลื่อนกลยุทธ์ โดยมี รศ.พญ.สุรินทร์พร ลิขิตเสถียร รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดอบรม เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องประชุม ชั้น 15 อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มช.