หลักสูตร Microsoft Teams for Communication and Working

โดย คุณอมฤต ดวงเมือง งานเทคโนโลยีสารสนเทศและศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีแพทยศาสตรศึกษา (MTEC) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รายละเอียดหลักสูตร

คำอธิบายหลักสูตร

หลักสูตรนี้จะสอนพื้นฐานการใช้งานโปรแกรม Microsoft Teams เบื้องต้น ทำความรู้จักกับโปรแกรม สร้างความเข้าใจในฟังก์ชั่นการใช้งานต่าง ๆ การนำไปประยุกต์ใช้กับการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้

  • 49 นาที

ประกาศนียบัตร (Certificate)

  • ได้รับ

เงื่อนไขการอบรม

  • ผู้เข้าอบรมจะต้องได้คะแนนแบบทดสอบหลังเรียน ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 จึงจะได้รับประกาศนียบัตรผ่านหลักสูตร

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

  • เพื่อสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของทักษะด้านดิจิตอล แก่บุคลากรคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • เพื่อให้บุคลากรคณะแพทยศาสตร์ สามารถนำความรู้ที่ได้มาปรับใช้กับการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • เพื่อพัฒนาเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจทักษะด้านดิจิตอล แก่บุคลากรคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

  • บุคลากรสายสนับสนุน หรือสายวิชาการ สังกัดคณะแพทยศาสตร์

เนื้อหาในหลักสูตร

หัวข้อที่ 1 : Intro

หัวข้อที่ 2 : Installation

หัวข้อที่ 3 : Sign In

หัวข้อที่ 4 : Get to know

หัวข้อที่ 5 : Add Channel

หัวข้อที่ 6 : Create Add

หัวข้อที่ 7 : Chat

หัวข้อที่ 8 : Create Meeting

หัวข้อที่ 9 : To the Meet

หัวข้อที่ 10 : Control in Meeting

หัวข้อที่ 11 : Screen Sharing

หัวข้อที่ 12 : Change Permission

หัวข้อที่ 13 : Meeting Record

หัวข้อที่ 14 : Attandance List

หัวข้อที่ 15 : File Management