ขอเชิญคณาจารย์ และบุคลากรสหสาขาวิชาชีพ สังกัดคณะแพทยศาสตร์ เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Non-Technical Skills” สำหรับสหสาขาวิชาชีพ ประจำปี 2563 ครั้งที่ 2

วันที่ 23 พฤศจิกายน 63
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “Non-Technical Skills” สำหรับสหสาขาวิชาชีพ ประจำปี 2563 ครั้งที่ 2
WRITER: งานบริหารงานบุคคล คณะแพทยศาสตร์ มช.

ตามที่ คณะแพทยศาสตร์ได้กำหนดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “Non-Technical Skills” สำหรับสหสาขาวิชาชีพ ประจำปี 2563

เพื่อให้ความรู้แก่คณาจารย์ และบุคลากรสหสาขาวิชาชีพเฉพาะ เช่น พยาบาล เภสัชกร ฯลฯ สังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานที่สำคัญ คือ
1. ความตระหนักรู้ในสถานการณ์ (situation awareness)
2. การตัดสินใจ (decision making)
3. ภาวะผู้นำ (leadership)
4. การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ (effective communication)
5. การจัดการความเครียด (stress management)

โดยมีกำหนดจัด
       ครั้งที่ 2 : วันพุธที่ 16 ธันวาคม 2563
       
เวลา 08.30 – 16.00 น.
ณ ห้องประชุมชั้น 15 ห้อง 1508 อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โดยสามารถลงชื่อเข้าร่วมโครงการฯ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 9 ธันวาคม 2563

[add_single_eventon id=”4076″ ev_uxval=”1″]

ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่
Human Resource Development Center (HRD CENTER)
งานบริหารงานบุคคล คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โทรศัพท์: 0-5393-5226 และ 0-5393-6227
E-mail : hrd.medcmu@gmail.com, hr.medcmu@gmail.com

There is nothing to show here!
Slider with alias slider-5 not found.