อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ”Non-technical skills” ให้แก่สหสาขาวิชาชีพสุขภาพ ครั้งที่ 2 โดย Facilitator คณะแพทย์ฯ มช.

วันที่ 16 ธันวาคม 2563
WRITER: งานประชาสัมพันธ์

รศ.พญ. สุรินทร์พร ลิขิตเสถียร รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง  “Non-Technical Skills สำหรับอาจารย์ แพทย์ และสหสาขาวิชาชีพสุขภาพ” ประจําปี 2563 ครั้งที่ 2ให้แก่คณาจารย์ และบุคลากรสหสาขาวิชาชีพสุขภาพ ซึ่งเป็นการดำเนินการตามนโยบายสร้างเสริมสมรรถนะหลักที่คาดหวัง ด้าน non-technical skills แก่บุคลากร คณะแพทยศาสตร์ ดำเนินการภายใต้ HRD center งานบริหารบุคคล วิทยากรโดยคณาจารย์คณะแพทยศาสตร์ มช เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุม ชั้น 15 อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มช.