There is nothing to show here!
Slider with alias agency-website-header1 not found.

ตามที่คณะฯ ได้อนุมัติให้งานบริหารงานบุคคล กำหนดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Non-Technical Skills” สำหรับอาจารย์ แพทย์ และสหสาขาวิชาชีพสุขภาพ ประจำปี 2563 ให้แก่ คณาจารย์ และบุคลากรสหสาขาวิชาชีพเฉพาะ เช่น พยาบาล และเภสัชกร เป็นต้น สังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวนประมาณ 60 คน  ครั้งที่ 1  วันพุธที่ 11 พฤศจิกายน 2563  เวลา 08.30 – 16.00 น. แก้ไขเวลาเพิ่มเติมเป็น 08.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 15 อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ห้องเล็ก) โดยมีวัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้บุคลากรภายในคณะฯ มีความรู้ และความเข้าใจ เรื่อง Non-technical skills
  2. เพื่อพัฒนาบุคลากรภายในคณะฯ ให้มีความพร้อมในด้าน soft skills
  3. เพื่อพัฒนาศักยภาพวิทยากร Non-technical skills ของคณะฯ

ในการนี้ ภาควิชา/ฝ่าย/งาน ได้เสนอชื่อบุคลากรเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเข้าอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ รวมทั้งสิ้นจำนวน 36 ราย โดยประธานคณะอนุกรรมการพัฒนาหลักสูตร Non-Technical Skills  คณะแพทยศาสตร์ พิจารณาคัดเลือกผู้เข้าอบรมฯ เรียบร้อยแล้ว ผลการพิจารณาดังนี้

ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการฯ จำนวน 35 ราย

[table “5” not found /]