There is nothing to show here!
Slider with alias agency-website-header1 not found.

ตามที่คณะฯ ได้อนุมัติให้งานบริหารงานบุคคล กำหนดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Non-Technical Skills” สำหรับอาจารย์ แพทย์ และสหสาขาวิชาชีพสุขภาพ ประจำปี 2563 ให้แก่ คณาจารย์ และบุคลากรสหสาขาวิชาชีพเฉพาะ เช่น พยาบาล และเภสัชกร เป็นต้น สังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวนประมาณ 60 คน

โดยมีกำหนดจัด
       ครั้งที่ 2 : วันพุธที่ 16 ธันวาคม 2563

เวลา 08.30 – 16.00 น.
ณ ห้องประชุมชั้น 15 ห้อง 1508 อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

[add_single_eventon id=”4076″ ev_uxval=”1″]

ในการนี้ ภาควิชา/ฝ่าย/งาน ได้เสนอชื่อบุคลากรเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเข้าอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ รวมทั้งสิ้นจำนวน 35 ราย โดยประธานคณะอนุกรรมการพัฒนาหลักสูตร Non-Technical Skills  คณะแพทยศาสตร์ พิจารณาคัดเลือกผู้เข้าอบรมฯ เรียบร้อยแล้ว ผลการพิจารณาดังนี้

รายชื่อผู้เข้าร่วม

[table id=7 /]