อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ”Non-technical skills” ให้แก่สหสาขาวิชาชีพสุขภาพ โดย Facilitator คณะแพทย์ฯ มช.

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563
WRITER: งานประชาสัมพันธ์
PHOTOGRAPHER: งานประชาสัมพันธ์ และ

ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Non-Technical Skills สำหรับอาจารย์ แพทย์ และสหสาขาวิชาชีพสุขภาพ” ประจําปี 2563 ครั้งที่ 1 ให้แก่คณาจารย์ และบุคลากรสหสาขาวิชาชีพสุขภาพ ซึ่งเป็นการดำเนินการตามนโยบายสร้างเสริมสมรรถนะหลักที่คาดหวัง ด้าน non-technical skills แก่บุคลากร คณะแพทยศาสตร์ ดำเนินการภายใต้ HRD center งานบริหารบุคคล โดยมี รศ.พญ.สุรินทร์พร ลิขิตเสถียร รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. กล่าวรายงาน เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุม ชั้น 15 อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มช.

ภายในงานมีการอบรมเชิงปฏิบัติการ NTS ในหัวข้อดังต่อไปนี้ ได้แก่
เรื่อง Non-Technical Skills บรรยายโดย ผศ.นพ.ธัญญา นรเศรษฐ์ธาดา
เรื่อง Teamwork and Task management + Communication นำโดยผศ.นพ.เศรษฐพงษ์ บุญศรี และ ผศ.พญ.จิราภรณ์ โกรานา
เรื่อง Situation awareness + Clinical Decision making นำโดย อ.พญ.นพคุณ นันท์ศุภวัฒน์ และอ.พญ.ธันยธร ธีรนรเศรษฐ์
เรื่อง Stress Management นำโดย อ.พญ.ณันทพร การเวกปัญญาวงศ์

ทั้งนี้ในแต่ละ Workshop มี Facilitator เข้าร่วมดังต่อไปนี้
ผศ.นพ.มนัสวี มโนปัญญา
อ.พญ.นงลักษณ์ บุญชูดวง
อ.ผญ.ณันน์ทพร การเวกปัญญาวงศ์
ผศ.นพ.ธนาวัฒก์ รัตนธรรมเมธี
นายชยุต ใหม่เขียว
นางสาวศิริพร อวยพรสกุล
ภญ.เยาวภา ชัยเจริญวรรณ
ผศ.พญ.อุบล แสงอนันต์