คณะฯ จัดอบรม "Non-Technical Skills" สำหรับอาจารย์ แพทย์ และสหสาขาวิชาชีพสุขภาพ ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1

วันที่ 29 ตุลาคม 2564
ภาพ / ข่าว : กลุ่มงานสื่อสารองค์กร
งานประชาสัมพันธ์
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผศ.พญ.นงลักษณ์ บุญชูดวง ผู้ช่วยคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Non-Technical Skills” สำหรับอาจารย์ แพทย์ และสหสาขาวิชาชีพสุขภาพ ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1 เพื่อสร้างทักษะที่จะช่วยให้รู้จักพื้นฐานของการจัดการความปลอดภัย การลดความผิดพลาดในการทำงาน และเป็นพื้นฐานที่สำคัญสำหรับบุคลากรทุกระดับ เพื่อพัฒนาการตระหนักรู้สถานการณ์ การตัดสินใจ การทำงานเป็นทีม ผ่านการบรรยาย
และกิจกรรม Work Shop เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2564 ณ ห้องประชุม 1508 ชั้น 15 อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มช.

บรรยายหัวข้อเรื่อง Non-technical Skills นำโดย ผศ.นพ.ธัญญา นรเศรษฐ์ธาดา
Workshop: NTS1 (Situation awareness + Clinical Decision making) นำโดย อ.พญ.นพคุณ นันท์ศุภวัฒน์
Workshop: NTS2 (Teamwork and Task management + Communication) นำโดย ผศ.นพ.เศรษพงศ์ บุญศรี และผศ.พญ.จิราภรณ์ โกรานา
Workshop: NTS3 (Stress Management) นำโดย อ.พญ.ณันน์ทพร การเวกปัญญาวงศ์

Facilitators ผศ.นพ.มนัสวี มะโนปัญญา, รศ.นพ.จิรชาติ ไกรศรินท์, อ.พญ.นงลักษณ์ บุญชูดวง. ผศ.พญ.อุบล แสงอนันต์, อ.นพ.ธีรพล ตั้งสุวรรณรักษ์, ภญ.ลดาวัลย์ ศิริลักษณ์