เปิดการอบรมปฐมนิเทศพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (ส่วนงาน) ประจำปี 2563 ผ่านโปรแกรม ZOOM

วันที่ 1 กรกฎาคม 2563
งานบริหารงานบุคคล คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
WRITER: นายเอกชัย กองแก้ว

ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมปฐมนิเทศพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (ส่วนงาน) ประจำปี 2563 ผ่านโปรแกรม ZOOM โดยมี รศ.พญ.สุรินทร์พร ลิขิตเสถียร รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. บรรยายเรื่อง ค่านิยมองค์กร “CQIT” ทั้งนี้การอบรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ

1. ให้บุคลากรใหม่ทราบถึงนโยบาย เป้าหมาย และระบบการบริหารงานของคณะแพทยศาสตร์
2. บุคลากรใหม่เข้าใจ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และแนวคิด แนวปฏิบัติ ที่สำคัญ ตลอดจน หน้าที่ต่าง ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
3. บุคลากรใหม่ได้รับการเสริมสร้างขวัญ และกำลังใจในการทำงาน ตลอดจนเส้นทางอาชีพ สายงาน จากสิทธิประโยชน์ และสวัสดิการต่าง ๆ ที่จะได้รับ
4. บุคลากรใหม่เกิดความสัมพันธ์อันดีต่อกัน และเพิ่มพูนทัศนคติที่ดีในการทำงานร่วมกัน
5. บุคลากรที่เข้าใหม่มีพื้นฐานความรู้เรื่องค่านิยมองค์กร ทั้ง IWISH และ CQIT

โดยจัดขึ้นเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ณ ศูนย์ MTEC อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มช. โดยงานบริหารงานบุคคล