การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง " การบริหารผลการปฏิบัติงานเชิงกลยุทธ์ " Performance Management Systems (PMS) ให้แก่บุคลากรสังกัดคณะแพทยศาสตร์ มช.

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563
WRITER: งานประชาสัมพันธ์

ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ” การบริหารผลการปฏิบัติงานเชิงกลยุทธ์ ”  Performance Management Systems (PMS) ให้แก่บุคลากรสังกัดคณะแพทยศาสตร์ มช. ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนการพัฒนาองค์กร OD ประจำปีงบประมาณ 2564 ในหัวข้อ “MED PMS” ของหน่วยงาน วิทยากรโดย คุณธนกร ศิริกันต์ ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิด้านทรัพยากรบุคคล คณะแพทยศาสตร์ มช. โดยมี รศ.พญ.สุรินทร์พร ลิขิตเสถียร รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน เมื่อที่ 17 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุม ชั้น 15 อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มช.