“พัฒนาศักยภาพทีมผู้บริหารระดับสูง ให้สามารถเป็นผู้นำตนเอง ผู้นำองค์กร
และผู้นำเครือข่ายโดยสามารถปรับตัวกับความเปลี่ยนแปลง และสามารถผลักดันองค์กร
ไปสู่เป้าหมายที่กำหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ””

 

หลักสูตรการบริหารเพื่อพัฒนาผู้บริหารระดับสูง (Executive Management Program for Senior Management)

หลักสูตรนี้เกี่ยวกับอะไร

          หลักสูตรนี้จะช่วยเตรียมความ พร้อมให้กับผู้เรียนในด้านความรู้และ ทักษะการพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบาย ยุทธศาสตร์ด้วยแนวคิดเชิงกลยุทธ์ เพื่อเสริมสร้างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง และเพื่อให้มีความเข้าใจเรื่อง“Leading Change and Transformation” ,Healthcare Leadership for the 21st Century และการนำ แนวคิด Design Thinking มาประยุกต์ในการบริหาร องค์กร

หลักสูตรนี้เหมาะกับใคร

ผู้บริหารระดับสูงของคณะแพทยศาสตร์ /โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่/ ศูนย์ศรีพัฒน์/ ศูนย์ความเป็นเลิศทางการ แพทย์ ฯลฯ

วัตถุประสงค์หลักสูตร

  1. เพื่อพัฒนาผู้บริหารระดับสูงให้มีความสามารถ ในการพัฒนาและขับเคลื่อน นโยบาย ยุทธศาสตร์ด้วย แนวคิดเชิงกลยุทธ์
  2. เพื่อเสริมสร้างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง และ เพื่อให้ผู้บริหารเข้าใจเรื่อง “Leading Change and Transformation”
  3.  เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะด้าน “Healthcare Leadership”ให้แก่ผู้บริหารระดับสูง
  4. เพื่อเสริมสร้างทักษะด้าน Design Thinking และวิธีการนำ ไปปรับใช้กับการบริหาร หรือสร้าง นวัตกรรมใหม่ ๆ ในองค์กร

คุณจะได้เรียนอะไร

Module 1 : Leading Through Uncertainty

Topic 1: Healthcare Leadership for the 21st Century

Speaker: Associate Professor Chaipong Pongpanich, Ph.D.(Tentative)

Topic 2: Reimagined Organization and People Management in Hybrid World

Speaker: Khun Thana Siriwallop

Module 2 : Leading Change and Transformation

Speaker: Khun Panunya Charoensawadpong

Topic: Design Thinking

Module 3 : Recognizing the Changing Landscape

Speaker: Khun Suvit Chansrichawla

Topic 1: Future of Healthcare Workshop

Topic 2: Change Management: Successes and Pitfalls

วิธีการฝึกอบรม

  • บรรยาย อภิปราย
  • Workshop กรณีศึกษา สร้างสถานการณ์ เพื่อกระตุ้นให้เกิดการระดมสมอง แลกเปลี่ยนประสบการณ์
  • VIRTUAL CLASSROOM (Zoom)
  • นำเสนอ Project

 

สรุปผลโครงการ
Executive Management Program
for Senior Management