เชิญบุคลากรคณะฯ เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Excellent Service Behavior “การบริการที่เป็นเลิศสู่การเป็นโรงพยาบาลในดวงใจ”

วันที่ 16 มีนาคม 2565
งานบริหารงานบุคคล
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รับสมัคร บุคลากรคณะฯเข้าร่วมโครงการฯ

วัตถุประสงค์โครงการ

  1. เพื่อให้ความรู้เรื่อง Excellent service mind แก่บุคลากรภายในคณะฯ ทุกระดับ
  2. เพื่อพัฒนาเทคนิคการทำงานด้านการบริการด้วยการบริการที่เป็นเลิศในระดับสากล
  3. เพื่อสร้าง Excellent service Champion and Potential Trainer ภายในคณะฯ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนออนไลน์ที่
https://w1.med.cmu.ac.th/medhri/courses/service-excellent/