พิธีปิดและมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จหลักสูตร การเตรียมผู้บริหาร เรื่อง การคิดเชิงกลยุทธ์สำหรับการจัดการที่ดี รุ่นที่ 4 STEM4

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563
WRITER: งานประชาสัมพันธ์

ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. เป็นประธานในพิธีปิดและมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จหลักสูตร โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “หลักสูตรการเตรียมผู้บริหาร เรื่อง การคิดเชิงกลยุทธ์สำหรับการจัดการที่ดี รุ่นที่ 4” (Strategic Thinking for Excellence Management : STEM 4) โดยมี รศ.นพ.ชัยวัฒน์ บำรุงกิจ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ร่วมมอบ ประกาศนียบัตร โดยโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะด้านการบริหาร และมีความพร้อม ในการนำยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ของคณะแพทยศาสตร์ ลงสู่ Action Plan ของหน่วยงานต่าง ๆ ของคณะแพทยศาสตร์ เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุม ชั้น 15 อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มช.