นำเสนอโครงการกลุ่มผู้เรียน STEM รุ่นที่ 4 “หลักสูตรการเตรียมผู้บริหาร เรื่อง การคิดเชิงกลยุทธ์สำหรับการจัดการที่ดี รุ่นที่ 4"

วันที่ 27 ตุลาคม 63
หน่วยพัฒนาบุคลากรและการเรียนรู้ หน่วยพัฒนาองค์กรและพนักงานสัมพันธ์
งานบริหารงานบุคคล คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
WRITER: งานบริหารงานบุคคล คณะแพทยศาสตร์ มช.

]ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. ร่วมรับฟังการนำเสนอโครงการของกลุ่มผู้เรียน STEM ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “หลักสูตรการเตรียมผู้บริหาร เรื่อง การคิดเชิงกลยุทธ์สำหรับการจัดการที่ดี รุ่นที่ 4”(Strategic Thinking for Excellence Management : STEM 4) ครั้งที่ 10

เพื่อเตรียมความพร้อมให้ผู้บริหารในการนำยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ของคณะแพทยศาสตร์ลงสู่ Action Plan ของงาน หรือหน่วยงานต่างๆของคณะแพทยศาสตร์ และเพื่อพัฒนาผู้บริหาร (Capacity Building) ให้มีทักษะด้าน Middle to High Level Manager วิทยากรโดย ศาสตราจารย์ ดร.แพทย์หญิง ลักขณา ไทยเครือ อาจารย์ประจำภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มช. จัดโดย งานบริหารงานบุคคล คณะแพทยศาสตร์ มช. เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2563 ณ Horizon Resort อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่