โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนประเมินค่างาน

2022-02-09T11:49:03+07:00

ขอเชิญชวนบุคลากรในสังกัดคณะเเพทยศาสตร์ทุกท่านเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนประเมินค่างาน ในวันจันทร์ที่ 14 กุุมภาพันธ์ 2565 ณ ห้องประชุมชั้น 15 อาคารเฉลิมพระบารมี และผ่านระบบ ZOOM กำหนดการ 13.30-13.45 น. พิธีเปิดโครงการ 13.45-15.15 น. การเขียนประเมินค่างาน วิทยากรโดย คุณปัทมา จักษุรัตน์ เลขานุการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 15.30-16.30 น. Workshop การเขียนประเมินค่างาน วิทยากรโดย คุณอัจฉรา เฟื่องกาญจน์ คุณอรอนงค์ ศรีชัยรัตนกุล และคุณมนพร พงษ์จิตต์ภักดี กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ลงทะเบียนได้ที่ https://forms.office.com/r/R7DFsHULbQ Meeting ID: 985 1184 8187 Passcode: 140222 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่องานบริหารงานบุคคล โทร. 35150 และ 35213 ภาพ / ข่าว : กลุ่มงานสื่อสารองค์กร งานประชาสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รศ.พญ.สุรินทร์พร ลิขิตเสถียร รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ " การเขียนประเมินค่างาน ในรูปแบบ Online " ให้แก่บุคลากรในสังกัดคณะเเพทยศาสตร์ มช. โดยมี คุณปัทมา จักษุรัตน์ เลขานุการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และกองบริหารงานบุคคล มช. เป็นวิทยากร เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีแพทยศาสตรศึกษา (MTEC) ชั้น 4 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มช. [...]