ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนา เรื่อง “หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2563 วันที่ 15 กันยายน 2563

2020-08-22T20:56:42+07:00

วันที่ 22 สิงหาคม 63 โครงการประชุมสัมมนา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2563 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ ที่ 2) พ.ศ. 2563 WRITER: งานบริหารงานบุคคล คณะแพทยศาสตร์ มช. ตามที่ คณะแพทยศาสตร์ได้กำหนดจัดโครงการประชุมสัมมนา เรื่อง “หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2563 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ ที่ 2) พ.ศ. 2563 […]