โครงการประกวดการนำเสนอผลงาน เรื่อง “Telling your CQIT Story” ประจำปี 2563

ขอเชิญชวนบุคลาการสังกัดคณะแพทยศาสตร์ มช. ร่วมส่งผลงานเข้าร่วมโครงการประกวดการนำเสนอผลงาน เรื่อง “Telling your CQIT Story” ประจำปี 2563

วันที่ 10 พฤศจิกายน 63
หน่วยพัฒนาบุคลากรและการเรียนรู้ หน่วยพัฒนาองค์กรและพนักงานสัมพันธ์
งานบริหารงานบุคคล คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
WRITER: งานบริหารงานบุคคล คณะแพทยศาสตร์ มช.

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมการประกวด

 1. ผู้เข้าร่วมการประกวดฯ จะต้องเป็นบุคลากรสังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 2. ผู้เข้าร่วมการประกวดฯ สามารถส่งผลงานในรูปแบบบุคคล หรือแบบกลุ่ม โดยไม่จำกัดหน่วย/งาน/ภาควิชา โดยสามารถส่งผลงานได้ 1 ชิ้นต่อคนหรือกลุ่ม
 3. ผู้เข้าร่วมการประกวดฯ ต้องไม่เป็นคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกโครงการประกวดการนำเสนอผลงาน เรื่อง “Telling your CQIT Story” ประจำปี 2563

ประเภทผลงานที่สามารถส่งเข้าประกวด (เลือกเพียง 1 ประเภท)

 1. โครงการที่ดำเนินการต่อเนื่อง/ เสร็จสิ้น คือ โครงการที่ได้เกิดขึ้นและดำเนินการในช่วงระยะเวลาไม่เกิน 2 ปีที่ผ่านมา อาจเป็นโครงการต่อเนื่องหรือสิ้นสุดลงแล้ว โดยเป็นโครงการที่ขับเคลื่อนหรือเกี่ยวข้องกับค่านิยมองค์กร CQIT เช่น นวัตกรรมเพื่อการพัฒนางาน, แนวปฏิบัติที่ดีในการจัดการความรู้, การพัฒนาส่วนงานสู่การเป็นองค์กรแห่งความสุข เป็นต้น
 2. โครงการริเริ่มสร้างสรรค์ คือ โครงการริเริ่มหรือคาดว่าจะเกิดขึ้น โดยเป็นโครงการที่ขับเคลื่อนหรือเกี่ยวข้องกับค่านิยมองค์กร CQIT เช่น การพัฒนาส่วนงานสู่การเป็นองค์กรแห่งความสุข, แนวปฏิบัติที่ดีในการจัดการความรู้, นวัตกรรมเพื่อการพัฒนางาน เป็นต้น

องค์ประกอบของการนำเสนอผลงาน 

 1. ลักษณะของผลงาน (ลักษณะของโครงการ/ผลงานเป็นอย่างไร)
 2. ที่มาและความสำคัญ (กล่าวถึงปัญหา ที่มาของโครงการ)
 3. วัตถุประสงค์ (วัตถุประสงค์ของโครงการเป็นอย่างไร ควรสอดคล้องกับชื่อเรื่อง และผลลัพธ์
 4. วิธีดำเนินการ (โครงการมีการดำเนินการอย่างไร/ เคล็ดลับในการดำเนินการ)
 5. ผลสัมฤทธิ์ (เกิดผลอย่างไร) /ผลที่คาดว่าจะได้รับ (ในกรณีของโครงการริเริ่ม)
 6. ปัจจัยแห่งความสำเร็จ (ปัจจัยแห่งความสำเร็จของโครงการคืออะไร)

หลักเกณฑ์ในการส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด  

 1. การสมัครและส่งผลงานเข้าร่วมโครงการ ตั้งแต่บัดนี้ถึง 30 ธันวาคม 2563
 2. การส่งผลงานและนำเสนอผลงาน
  2.1 สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มตัวอย่างฯ ได้ที่นี่
  2.2 จัดทำผลงานที่จะทำการนำเสนอผ่าน Microsoft Word โดยใช้ Font TH SarabunIt9 ขนาด 16 pt จำนวนไม่เกิน 5 หน้า และรวบรวมสรุปเป็นโปสเตอร์นำเสนอขนาด A4 จำนวน 1 หน้า (ไม่จำกัดการออกแบบ) รวมทั้งสิ้น ไม่เกิน 6 หน้า
  2.3 บันทึกไฟล์เป็น .pdf แล้วอัพโหลดไฟล์พร้อมกับการลงทะเบียน ได้ลิ้งด้านล่าง
  2.4 ผู้ที่ผ่านการคัดเลือก จะได้รับเชิญให้ทำการนำเสนอผลงาน (Oral Presentation) ในวัน CQIT Day 2021 ที่จะจัดขึ้นในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2564 (จำกัดเวลาในการนำเสนอทีมละไม่เกิน 10 นาที) โดยจะทำการประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกในวันที่5 กุมภาพันธ์ 2564 ผ่านช่องทางเว็บไซต์นี้, Facebook: HR Med CMU และแจ้งไปยัง E-mail ของผู้สมัคร
 3. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดถือเป็นกรรมสิทธิ์ของคณะแพทยศาสตร์
 4. ผู้เข้าประกวดต้องจัดทำผลงานการประกวดด้วยตนเอง ห้ามคัดลอก หรือนำเอาผลงานของผู้อื่น
 5. หากพบในภายหลังว่าผู้เข้าร่วมประกวดขาดคุณสมบัติหรือไม่ตรงตามเกณฑ์ที่กำหนดอย่างใดอย่างหนึ่ง ทางคณะกรรมการขอตัดสิทธิ์การพิจารณาผลงานที่ส่งเข้าประกวด
 6. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

รายละเอียดโครงการ

กำหนดการ ระยะเวลา
เปิดรับสมัครและส่งผลงาน 9 พฤศจิกายน 2563
ปิดรับสมัครและส่งผลงาน 30 ธันวาคม 2563
เปิดโหวต รางวัล Popular vote 19 มกราคม – 12 กุมภาพันธ์ 2564
ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก 5 กุมภาพันธ์ 2564
นำเสนอและมอบรางวัล กุมภาพันธ์ 2564

 

 

 

 

หมายเหตุ :  วัน เวลาอาจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้งานบริหารงานบุคคลจะแจ้งให้ผู้เข้าประกวดทุกท่านทราบเป็นการล่วงหน้า

เกณฑ์การตัดสินผลงาน  

รางวัลแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้

 1. ผลงานประกวดยอดเยี่ยม จำนวน 6 รางวัล (ตัดสินโดยคณะกรรมการ) แบ่งเป็น
  1.1 โครงการที่ดำเนินการต่อเนื่อง/ เสร็จสิ้น จำนวน 3 รางวัล
       – รางวัลชนะเลิศ                       เงินรางวัล         7,000 บาท
       – รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1      เงินรางวัล         4,500 บาท
       – รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2      เงินรางวัล         2,500 บาท
  1.2 โครงการริเริ่มสร้างสรรค์ จำนวน 3 รางวัล
       – รางวัลชนะเลิศ                       เงินรางวัล         7,000 บาท
       – รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2      เงินรางวัล         2,500 บาท
       – รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1      เงินรางวัล         4,500 บาท
 2.  ผลงานยอดนิยม Popular vote จำนวน 1 รางวัล
       – รางวัล Popular vote            เงินรางวัล         1,500 บาท
  โดยผู้เข้าร่วมประกวดทุกท่าน/หน่วยงาน จะได้รับใบประกาศนียบัตรในการเข้าร่วมโครงการฯ

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
Human Resource Development Center (HRD CENTER)
งานบริหารงานบุคคล คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
https://w1.med.cmu.ac.th/personnel/cqit/
โทรศัพท์: 0-5393-5226 และ 0-5393-6227
E-mail : cqit.medcmu@gmail.com