“พัฒนางานของคุณด้วยการพัฒนาการคิดแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ พร้อมแนวทางการใช้กระบวนการคิดแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ในองค์กร ”

รายละเอียดคอร์ส

คำอธิบายหลักสูตร

หลักการและกระบวนการคิดแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ การพัฒนางานด้วยการพัฒนาการคิดแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ให้กับบุคลากร กระบวนการและเครื่องมือสำหรับการพัฒนาการคิดแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์สำหรับองค์กร การวัดและประเมินการคิดแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ และแนวทางการใช้กระบวนการคิดแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ในองค์กร

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้

6 ชั่วโมงเรียนรู้ ( 2 ชั่วโมงสื่อวีดิทัศน์)

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

1. ผู้เรียนสามารถอธิบายหลักการและกระบวนการคิดแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์

2. ผู้เรียนสามารถอธิบายขั้นตอนและระบุเครื่องมือสำหรับการพัฒนาการคิดแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์

3. ผู้เรียนสามารถเขียนแนวทางการใช้กระบวนการคิดแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ในองค์กร

คุณสมบัติผู้เรียน

บุคคลทั่วไป

เกณฑ์การวัดผล

ผู้เรียนต้องทำแบบทดสอบผ่านอย่างน้อยร้อยละ 70

 

เนื้อหาในหลักสูตร

หลักการและกระบวนการคิดแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ การพัฒนางานด้วยการพัฒนาการคิดแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ให้กับบุคลากร กระบวนการและเครื่องมือสำหรับการพัฒนาการคิดแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์สำหรับองค์กร การวัดและประเมินการคิดแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ และแนวทางการใช้กระบวนการคิดแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ในองค์กร

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาหลัก

รองศาสตราจารย์ ดร.อรจรีย์ ณ ตะกั่วทุ่ง
e-mail: cu01.mooc@gmail.com

Power by Thai MOOC

https://thaimooc.org/