การบริหารผลการปฏิบัติงานเชิงกลยุทธ์ (Performance Management Systems)

ตามที่คณะฯ ได้กำหนดเป้าหมาย “คณะแพทยศาสตร์ อยู่ในอันดับที่ 151-200 QS Ranking สาขา Medical ภายในปี 2563” โดยได้กำหนดแผนกลยุทธ์ I WISH เพื่อขับเคลื่อนคณะฯ ไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ และสื่อสารการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์คณะฯ ด้วยแผนกลยุทธ์ เพื่อให้การขับเคลื่อนองค์กรเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และเพื่อเป็นการนำเอาเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ลงสู่การปฏิบัติจริงอย่างเป็นรูปธรรม สามารถติดตามและประเมินผลได้ คณะฯ จึงกำหนดหัวข้อ และแนวทางการพัฒนาบุคลากรเพื่อพัฒนาองค์กร โครงการพัฒนาบุคลากร (OD) เริ่มตั้งแต่ปีงบประมาณ 2561 หัวข้อเรื่อง “IWISH”, ปีงบประมาณ 2562 หัวข้อเรื่อง “IWISH Strategic Initiatives”, ปีงบประมาณ 2562 หัวข้อเรื่อง “IWISH OKR” และประจำปีงบประมาณ 2564  คณะฯ กำหนดให้โครงการพัฒนาบุคลากร (OD) ประจำปีงบประมาณ 2564 ของทุกภาควิชา/ฝ่าย/งาน และศูนย์ฯ ภายใต้สังกัดคณะแพทยศาสตร์ ในหัวข้อ “MED PMS” เพื่อต่อยอดการพัฒนาองค์อย่างเป็นระบบ ให้บุคลากรได้นำความรู้มาสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม และมีทิศทางที่ชัดเจน ตามวัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อสื่อสารการบริหารผลการปฏิบัติงานเชิงกลยุทธ์ให้แก่ผู้บริหาร และบุคลากรภายในคณะฯ
  2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมทั้งระดับผู้บริหารคณะฯ, หัวหน้างาน,หัวหน้าหน่วย และผู้ปฏิบัติงาน เข้าใจ ระบบ และวิธีการบริหารผลการปฏิบัติงาน ในระดับที่สามารถเป็นผู้นำให้ความรู้ความเข้าใจในการจัดโครงการพัฒนาบุคลากร (OD) ประจำปีงบประมาณ 2564 ของภาควิชา/ฝ่าย/งาน

หัวข้อการบรรยาย

การบริหารผลการปฏิบัติงาน และกระบวนการ

  • การตั้งเป้าหมาย – OKRs  และแผนการพัฒนาบุคลากร
  • การสอนงานและให้ข้อมูลย้อนกลับ
  • การประเมินผลการปฏิบัติงาน
  • การให้รางวัลและผลตอบแทน

วิทยากร

คุณธนกร ศิริกันต์
ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
(วิทยากรภายนอกคณะฯ)

เอกสารประกอบ

คลิปวีดีโอการบรรยาย